نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

دنیای امروز پر از پیچیدگی هایی است که سازمان ها را در زمینه رشد و تعالی با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته استو مدیران را به عنوان برنامه ریزان، سازمان دهندگان و رهبران قافله بشریت با چالش های فراوان روبه رو کرده است.امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است، مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری، افزایش کیفیتمحصول یا ارائه خدمات و کاهش قیمت محصول. سازمانها در راستای این هدف باید روی حرکت سریع اطلاعات در امرتولید، مونتاژ، توزیع، عرضه و … متمرکز شوند. هر سازمانی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه ای از نیروهایداخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند. سرمایه فکری به صورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می شوند وجزو ویژگی های آن سازمان محسوب می شوند و به طور قابل ملاحظه ای از طریق افزایش سطح ارزش افزوده برایذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شوند.هدف این مقاله بررسی نقش چابکی سازمانیبر سرمایه فکری است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
معصومه تقی بیگی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. ایران
بهمن خسروی پور – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. ایران
لیلا شرفی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه.ایران

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود، باغداران شهرستان قصرشیرین به عنوان جامعه ی آماری این تحقیق انتخاب شدند 099 N= که تعداد 960 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام دار به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تأیید شد. آزمون مقدماتی و پایایی پرسش نامه از طریق تکمیل 09 پرسشنامه به وسیله ی باغداران که جزء جامعه بودند اما در نمونه گیری قرار نگرفتند به عمل آمد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ 90 /. محاسبه گردید. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین تحصیلاتباغداران و شرکت در دوره های آموزشی ترویجی با تمایل به استفاده از کودهای آلی رابطه ی مثبت و معناداری در سطح 00 درصد وجود دارد. همچنین 79 درصد پاسخگویان تمایل خود را به استفاده از کودهای آلی در حد زیاد و بسیار زیاد بیان نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که میزان دانش باغداران نسبت به کود آلی، حمایت دولت و قابل رویت بودن نتایج استفاده از کود آلی 66 /. از تغییرات تمایل کشاورزان نسبت به کودهای آلی را تبیین می کنند.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

آمینه صحرانوردگرگری – عضو هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
عابدین اسدالهی دولت آباد – دبیرآموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیا نور شبستر
عادله قبادی سیس – دبیرآموزش و پرورش
توفیق مهدوی – هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی فضاهای ورزشی و نیروهای انسانی شاغل در تربی بدنی واحدهای منطقه ) 2( بوده وجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه واحدهای دانشگاه ازاد استلامی منطقته 2 است . و نمتو نته آمتاری شتامل 16 واحتد دانشگاهی از 29 واحدبودهاس . وبرای جمع اوری اطلاعات مربوط از دو پرسشنامه دس ساز که شامل اطلاعات امتاکن ورزشتی )سالن های ورزشی ، زمین های روباز( و پرسشنامه ویژگیهای فردی نیروهای انسانی شاغل که مسئولین تربی بدنی واحدها به صورت پاسخ به پرسشنامهارسالی پژوهشگر آنها را جمع آوری و امتیاز بندی نمتوده است . روش تحقیتق از نتوع توصتیای میدانی است . جهت توصی – واحدهای اطلاعات کیای به کمی تبدیل وبه صورت قراردادی امتیازدهی شده اس . برای تجزیه وتحلیل داده ها ا ز امتار توصتیای برای محاسبه شاخص های درصد، تعداد وجدول ها ونمودارها واز نر افزار های spss ، Excell استااده شده اس . نتایج نشان می دهدمساح کل فضاهای ورزشی واحدهای مورد استااده اعم از )ملکی اجتاره ای( 217227 مترمربتع بتوده است کته از این مقدار –162777 مترمربع آن سالنهای سرپوشیده )بیشترین مساح ( و 79910 متر مربع آنها فضتاهای روبتاز )کمتترین مستاح ( را داشته و میانگین سرانه ورزشی به ازاء هر دانشجو در طی 9 سال تحقیق 7/. متر مربع برای واحدهای دانشگاهی منطقه 2 بر آورد شده است .

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

استرس خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه های اکسیژن فعال در کلروپلاست های گیاهی می شود و گونه های اکسیژن فعال نیز سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می شود. با هدف اهمیت کنترل استرس اکسیداتیو در تحمل کمبود آب، در گیاهان محتوای فنل و فلاونوئیدی آنها با استفاده از روش های فولین – سیو کالیتو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری شد.فعالیت آنتیاکسیدانی آنها با استفاده از دو روش تکمیلی (آزمون 2،2 – دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل و آزمون مهار بیرنگ شدن بتاکاروتن ) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین های محتوای فنل و فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی دو گیاه بارهنگ و پنیرک وجود دارد و با افزایش سطوح خشکی، شاهد افزایش فاکتورهای اندازه گیری شده بودیم.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

محمدحسین غفوریان ابدی – دکتری عمومی دامپزشکی
سینا کشاورز – دکتری عمومی دامپزشکی

چکیده:

تعداد 100 ماهی کپور از مجموع 35 استخر پرورش دراستان خراسان رضوی صید گردید و پیش از عرضه به بازار از لوله گوارش انها تعداد 100 نمونه اخذ گردید جهت جداسازی لیستریا اکسفورد آگار انتقال یافتند تشخیص اولیه باکتریها با بهره گیری از ازمونهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی مورد تایید قرارگرفت که دراین بررسی 5 درصد نمونه ها به لحاظ وجود باکتری مورد نظر مثبت ارزیابی شدند همزمان با این بررسی جداسازی و تشخیص اشرشیاکولی O157H7 از محیط غنی کننده T,S,B حاوی آنتی بیوتیک نروبیوسین و سپس کشت درمحیط سوربیتول مک کانکی آگار به همراه مکمل انتخابی حاوی آنتی بیوتیک سفیکسابم و تلوریت پتاسیم صورت گرفت و انواع فاقد قدرت تخمیر سوربیتول NSF توسط روشهای بیو شیمیایی IMVIC مورد تایید واقع شدند از بین کلونهای مشکوک تعداد 60 درصد نمونه ها واجد سروتیپ های چون O2K1, O114 K90, O119 B14, O127 B8 بودند و درهیج از نمونه ها سروتیپ O157H7 مشاهده نشد میزان بالای آلودگی دراین استان را می توان بوجود عوامل آلوده کننده استخرهای پرورش مهای و همچنین دمای پایین محیط زیست ماهیها و عدم رسیدگی کافی به آن مرتبط دانست

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تغییر ضریب درگ روی سطح استوانه در معرض جریان هوا با بکارگیری محرّکهای الکتروهیدرودینامیکی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تغییر ضریب درگ روی سطح استوانه در معرض جریان هوا با بکارگیری محرّکهای الکتروهیدرودینامیکی فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییر ضریب درگ روی سطح استوانه در معرض جریان هوا با بکارگیری محرّکهای الکتروهیدرودینامیکی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تغییر ضریب درگ روی سطح استوانه در معرض جریان هوا با بکارگیری محرّکهای الکتروهیدرودینامیکی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تغییر ضریب درگ روی سطح استوانه در معرض جریان هوا با بکارگیری محرّکهای الکتروهیدرودینامیکی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

غلامرضا تطهیری – کارشناس ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه مکانیک
فریبرز براتی – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه مکانیک
اسماعیل اسماعیل زاده – استاد-دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک

چکیده:

از جمله راه های کنترل نیروی درگ وارد بر استوانه، کنترل لایه مرزی تشکیل شده روی استوانه می باشد . یکی از روش های موّثر و نوین در کنترل لایه مرزی ورقه ای، استفاده از میدان های الکتریکی با ولتاژ بالا در جریان سیال است . در چنین شرایطی به علت بررسی توأم معادلات میدان های الکتریکی و معادلات اساسی مومنتم، مسأله تحت عنوان الکتروهیدرودینامیکEHD بحث می شود . برای بررسی این موضوع،معادلات پیوستگی و مومنتم برای میدان سیال و معادلات پایستاری جریان الکتریکی و پواسون برای الکتریسیته به صورت عددی و به روش حجم محدود حل شده اند . در این پژوهش از دو الکترود سیمی و دو الکترود صفحه ای برای اعمال میدان الکتریکی ا ستفاده شده است . با استفاده از نتایج حاصله مشاهده شد که، نحوه تأثیرگذاری میدان های الکتریکی بر
میدان جریان سیال به ش دت تابع هندسه الکترودها و شدت میدان الکتریکیاست. با اعمال این نیروها، مومنتم ذرات و بنابراین سرعت آنها در لایه مرزی افزایش می یابد . همچنین با افزایش عدد رینولدز این تأثیرات کاهش می یابند.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی سینتیک و مکانیسم گوگردزدایی اکسایشی از نرمال هپتان با استفاده از نانوذرات هسته پوسته نیکل مولیبدن فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی سینتیک و مکانیسم گوگردزدایی اکسایشی از نرمال هپتان با استفاده از نانوذرات هسته پوسته نیکل مولیبدن فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سینتیک و مکانیسم گوگردزدایی اکسایشی از نرمال هپتان با استفاده از نانوذرات هسته پوسته نیکل مولیبدن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی سینتیک و مکانیسم گوگردزدایی اکسایشی از نرمال هپتان با استفاده از نانوذرات هسته پوسته نیکل مولیبدن فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی سینتیک و مکانیسم گوگردزدایی اکسایشی از نرمال هپتان با استفاده از نانوذرات هسته پوسته نیکل مولیبدن فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
بهروز بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری، دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
آزمایش هایی با استفاده از نانوذرات هسته پوسته نیکل مولیبدن به عنوان کاتالیست در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی از محلول حاوی دی بنزوتیوفن در نرمال هپتان طی 3 متغیر دما، غلظت گوگرد و نسبت اکسنده به گوگرد مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات تولید شده مورد مشخصه یابی TEM ، SEM و Uv-Vis قرار گرفتند. کاتالیست های تهیه شده از ترکیب نانو ذرات با پایه گاما آلومینا بوده و بهینه ترین حالت آن با – mgNi/g catalyst 2 بدست آمده است. در این مقاله مکانیسم و سنتیک فرآیند گوگردزدایی توسط این نانوذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادهاند که انرژی فعالسازی و ثابت سرعت واکنش در دمای 05° به ترتیب C kJ/mol 22/31 و 1-min 5/5050 شده است که نسبت به بقیه کاتالیست های گزارش شده بسیار شگفت انگیز است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کودک نابینا فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کودک نابینا فایل ورد (word) دارای 45640 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کودک نابینا فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کودک نابینا فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کودک نابینا فایل ورد (word) :

کودک نابینا

امروزه باوجود پیشرفتهای علمی و فن آوریهای شگرف تمدن بشری، پیشگیری و درمان معلولیت های مختلف و محو پدیده ناخوشایند نابینایی ـ به جز در مواردی بسیار معدود ـ آرزویی بیش نیست. نابینایان به عنوان قشر غیرقابل اغماضی از جامعه در سطوح مختلف سنی مطرحند. كودك نابینا برای نخستین بار در فضای خانواده نفس می كشد. افراد خانواده نخستین كسانی هستند كه كودك نابینا حضور آنها را درك می كند. بنابر این پدر ومادر كودك نابینا نخستین آموزگاران و سازندگان بنای شخصیتی اویند.

پدر ومادری كه بطور غیرمنتظره كودك نابینایی را در آغوش می گیرند با احساسی آمیخته با ناباوری و عدم قبول این واقعیت ناخواسته، اضطراب اندیشه «چه كنم» امروز و نگرانی و وحشت «چه خواهد شد» فردا، روبرو می شوند. این احساس مخرب در روحیه و احساسات این طفل كوچك و معصوم اثر می گذارد. احساس ناامنی را در ضمیر او تقویت می كند. اتكای به نفس را از او می گیرد و به خود یاری و استقلال وی زیان می رساند. به همین جهت آموزش و راهنمایی پدر ومادر كودك نابینا در درجه اول ضروری تر از خود اوست. والدین كودك نابینا، نابینایی او را فاجعه یی بزرگ می پندارند و نمی دانندكه درك آنها از فرزندشان به كلی با درك وی از خودش متفاوت است. كودك نابینا ابتدا اصلاً نمی دانسته كه از چه چیزی محروم شده و یا چه چیزی را از دست داده است و دیگران با او متفاوتند.

این ناآگاهی از خود، تا مدتها ادامه دارد. كودك نابینا در سنین پیش از دبستان آمادگی پذیرش آموزشهایی را دارد كه به كسب محارتهای خودیاری منجر می شود. لیكن از آنجایی كه بیشتر مراحل یادگیری در این سنین از طریق تقلید صورت می گیرد، شایسته است دیگر حواس وی به حدی تقویت شوند كه بتوانند جایگزین حس بینایی شوند. در حین تقویت حواس در هر فرصت مناسب با گفتن مطالبی شیرین و جذاب محیط پیرامون او را توصیف و قابل درك نمود تا قادر به تقلید شود. همچنین باید به رشد حركتی و تقویت مهارتهای جهت یابی كودك توجه خاصی داشت. كودك در این سنین دارای انرژی فراوان و هیجان بسیار، برای تحرك وبازی است و بتدریج به تفاوتهای خود با دیگران پی می برد.

كم كم به محدودیتهای خود می اندیشد، و احساس عدم امنیت نسبت به محیط پیرامونش در وی به وجود می آید. در این زمان باید كودك را دریافت. باید او را با محیط آشنا كرد تا احساس امنیت كند.

شرایط شركت او را در بازیهای گروهی با همسالانش فراهم ساخت. او را با توانمندیهای خود آشنا كرد و مقدمات بروز استعدادها و توانایی هایی را فراهم ساخت. اگر كودك رها شده و در خود فرو رود، بتدریج از فرآیند رشد عقب مانده و از بستر طبیعی اجتماع منزوی می شود.

بدون شك نقص بینایی در احراز تجربه و كسب دانش محدودیتهایی ایجاد می كند، ولی این محدودیت ها به آن اندازه نیست كه فرد نابینا را از تمام فعالیت های آموزشی، فراگیری حرفه و تجربه اندوزی محروم گرداند. چه بسیارند افراد نابینا كه در آموزش بسیاری از علوم و فنون از بینایان نیز بهتر عمل كرده اند. نابینایان در علوم انسانی پیشرفتی قابل توجه دارند. در موسیقی ممتاز می شوند.

برخی از كارها را مشتركاً با بینایان انجام می دهند. فكر و دست آنان با كمك و دید بینایان بر بسیاری از مشكلات فایق می آید.
آموزش و پرورش كودكان و بخصوص نابینایان درگرو اتحاد مستمر و محكم اولیا خانه و مدرسه امكان پذیر می گردد. متولیان امور آموزشی و پرورشی باید از وحدت رویه و وفاق كامل و تقسیم كار مناسبی برخوردار باشند تا اجرای صحیح وظایفشان، به اهداف عالی هم نزدیك شود. اولیاً خانه و مدرسه دانش آموز نابینا، ضمن برقراری جلسات و ملاقات های مستمر و مكرر، آموزش و پرورش فرزندشان را جریان می دهند و از هر گونه وقفه یا عدم هماهنگی جلوگیری می كنند. به این ترتیب تحصیل دانش آموز نابینا بی وقفه استمرار خواهد داشت، تا چشمان خاموش او بتواند فانوس راه خود و دیگران باشد.

زندگی امروز حاكی از ایده های نوینی است كه مبتنی بر پرورش تفكر و استدلال افراد می باشد. ایجاد عادت به تفكر و استدلال در كودكان بوسیله پرورش خلاقیت امكان پذیر است و این امر برعهده خانواده و مدرسه است.
خلاقیت بكارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یك فكر و مفهوم جدید است لذا برای خلاق بودن باید آنگونه فكر كرد كه دیگران فكر نمی كنند.
كودكی كه دچار آسیب بینایی است ممكن است دوره های حساس رشد را به خوبی طی نكند و با مشكلات اجتماعی و عاطفی بسیاری مواجه شود. بینایی، انگیزه تعامل با دیگران و كشف محیط را در كودك ایجاد می كند، بنابراین ضروری است كه والدین و مربیان این كودكان، محیط را برای پرورش همه جانبه آنان مهیا سازند و حتی می توان انتظار را از این حد نیز فراتر برد و با اتخاذ روشهایی ساده به پرورش خلاقانه آنان پرداخت.

راه های گوناگون و متنوعی برای پرورش خلاقیت در كودكان وجود دارد كه تقریباً تمام آنها برای كودكان آسیب دیده بینایی نیز كاربرد دارد، برخی از این راهها عبارتند از:
-تشویق كودكان به طرح سؤالها و پاسخهای عجیب و غریب كه سبب ارتقای رفتار خلاق و تعمیم آن به سایر زمینه های زندگی می گردد.
-آموزش مهارتهای پژوهشی، حل مسئله و طرح مسئله.

كسب این مهارتها به كودكان كمك می كند تا در عرصه های مختلف زندگی بتوانند مسائل و مشكلات را بطور عاقلانه حل كنند.
-تشویق و ترغیب كودكان به انجام كارهای متنوع هنری.
هنر به كودك آرامش می بخشد، روح كنجكاوی، تحقیق و سازندگی را در او بیدار می كند و فرآیند سازندگی، خلاقیت، تولید و آفریندگی را در وی بوجود می آورد.
-آموزش روش مطالعه خلاق و خواندن قصه های متنوع و ناتمام. قصه های ناتمام ذهن كودك را به چالش می اندازد و پایان های متفاوتی را در ذهن او به تصویر می كشد.
-نوشتن قصه و داستان و خاطره با موضوعات مختلف.

-نوشتن، استفاده و كاربرد كلمات و تولید واژه ها و تركیب آن به ذهن كودك انسجام و نظم و ارتقاء می بخشد.
-تدارك فرصتهایی برای كسب تجارب متنوع جهت خودآموزی و یادگیری اكتشافی. این فرصت ها در برخورد با اشیاء، افراد، موقعیتها و شرایط می تواند لذت بخش و توام با تجارب دست اول باشد.
-اهمیت دادن به بازیهای كودكان و ایجاد فرصتهایی برای بازی های خلاقانه. كودك برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفكر می باشد و بازی خمیرمایه این تفكر و اندیشه است.

گفتنی است انگیزه بالا، كنجكاوی فراوان، پشتكار و انضباط در كارها و افزایش جرأت و چالش پذیری از ویژگیهای افراد خلاق است كه با روشهای فوق می توانیم در كودكان تقویت كنیم و شاهد انجام كارهای خلاق توسط خود كودكان باشیم زیرا افراد خلاق و صاحب اندیشه نو، گرانبهاترین سرمایه های جوامع محسوب می شوند.

بیماری های ارثی که منجر به کوری مادرزادی می شود یکی از علل مهم نابینایی اند، اما به تدریج میزان بروز آنها در پاسخ به تلاش های مشاوران

ژنتیک برا ی آگاهی عموم از ماهیت قابل پیشگیری این بیماری ها باید کم شود. در ضمن در افراد بالای 65 سال پیرچشمی، اختلالات شبکیه وبیماری های عروقی باعث کم بینایی و نهایتا نابینایی می شود.
اما درمیان انواع نابینایی می توان نوع نابینایی موقت ناشی از عوارض بارداری را نیز طبقه بندی کرد. بطور کلی اختلالات بینایی در 25 درصد زنان دارای عوارض شدید ناشی از بارداری مشاهده می شود، اما نابینایی تنها در 1 الی 3 درصد این بیماران گزارش شده است. علت این بیماری که ناشی از عوارض حاملگی است اختلالاتی است که در رگهای شبکیه بویژه سیاهرگ آن به وجود می آید. این عارضه با استراحت ومصرف سولفات منیزیم در طی مدتی کوتاه (حداکثر 2هفته) برطرف می شود.

تشخیص نابینایی و آزمایش نابینایی
نقص بینایی برخلاف سایر اختلالات و نقص ها از ویژگی خاصی برخوردار است، زیرا بروز جلوه ظاهری این نارسای بسیار زودتر از سایر انواع معلولیت ه درظاهر ورفتار کودک مشخص می گردد. نوزادی که قادر به تعقیب نگاه والدین واطرافیان نمی باشد وهیچ عکس العملی در مقابل لبخند وتحرکات والدین ندارد، نابینایی را د روزهای اول تولد آشکار می کند.
اندازه گیری میزان دید

برای نابینایانی که دید قابل توجهی دارند از وسایلی جهت تعیین میزان بینایی شان استفاده می شود. یکی از معمول ترین وسیله تعیین میزان بینایی تابلوی اسنلن است که در مطب چشم پزشکان وبرخی محل های عمومی چون مدارس و بیمارستان ها وجود دارد.

با توجه به تشخیص شخص از نظر درشتی وریزی حرف E فاصله وی از تابلو وبخصوص تعیین جهت حرف مزبور در سطرهای مختلف میزان بینایی یا کمبود دید وی تعیین می گردد. فاصله امتحان شونده بطور معمول از تابلو درحدود 6 متر است وشخص با دید طبیعی باید بتواند جهت حرف را در ردیف 20/20 تشخیص دهد. علاوه بر تابلو اسنلن از تابلوهای دیگری نیز برای آزمایش میزان دید استفاده می گردد ولی معمولی ترین ومتداولترین آنها همان تابلوی اسنلن است از آنجائیکه این تابلو برای تشخیص دقیق نمره عینک مناسب نیست پیشنهاد می شود در صورت مشاهده هرنوع ناراحتی در بینایی کودک وی را به چشم پزشک ارجاع دهند تا با دستگاه های پیشرفته الکترونیکی بطور دقیق بینایی وی را اندازه بگیرد.
تاثیر نابینایی بر تکلم، زبان آموزش وهوش

تلکم مهم ترین وسیله ارتباط اجتماعی است ودستگاه شنوایی مهم ترین نقش را در استفاده از این وسیله مراوده دارد. اما اینکه بینایی نیز نقشی در فراگیری زبان وتوسعه آن دارد یا نه موضوعی است که مدت ها دانشمندان و محققان برسرآن مباحثاتی بسیار کرده اند. گروهی عقیده داشتند که بینایی کوچک ترین تاثیری درفراگیری زبان ندارد وبرخی نیز معتقدند که زبان آموزی کودک نابینا با توسعه زبان درنزد کودکان بینا تفاوتی هایی دارد.

کاتس فورث(1951) با شواهد زیادی که ارائه کرده است معتقد بود که افراد نابینا دارای زبان شفاهی غیرواقعی هستند. به عبارت دیگرآنها برکلمات وعباراتی متکی هستند که با تجربه های حس شان هماهنگ نیست، کاتس فورث کشف کرد که کودکان نابینا هنگام صحبت از کلماتی استفاده می کنند که منعکس کننده تجربه های بینایی است، مثلا هنگام صحبت درباره “سرخپوستان” آنها احتمالا ازکلماتی نظیر سرخ استفاده می کنند وحال اینکه ما می دانیم که رنگها را فقط چشم می تواند ببیند. اما ازنظر دیگر نولان(1971) و هاری(1963) زبان غیرواقعی مشکل برای نابینایان به وجود نمی آورد. ارتباطی بین سازگاری شخص وزبان غیرواقعی پیدا کند. دوکه کی(1955) نیز، پس از بررسی ادبیات روانشناسی و زبان به این نتیجه رسیده است که دلایلی که بتواند ثابت کند زبان غیرواقعی از رشد ادراکی جلوگیری می کند وجود ندارد.

هیز(1941) درباره هوشبر افراد نابینا که درباره شان مدت چندسال مطالعه کرده بود، گزارشی ارائه داده است، آنچه او دراین گزارش نتیجه گرفته است این است که نابینایی خود به خود به هوش کمتر نمی انجامد، حتی برخی از کودکان که به علت زندگی دریک محیط حفاظتی به مدت چندسال بهره هوشی پایینی از خودشان داده اند همین که امکانات آموزشی مناسب دریافت داشته اند بهره هوشی شان بطور ناگهانی وبه سرعت چشم گیر افزایش یافته است. وسیله سنجش هوش هیزیست موقتی هیز – بنیه است.
توانایی های ادراکی وتجسم فضایی نزد بینایان

تحقیقات زیادی که از طریق وسایل دیگری غیراز تست های استاندارد کلامی هوش انجام شده است، نشان داده رشد توانایی های ادراکی یا شناختی در کودکان نابینا عقب تر از کودکان بینا است. کودکان مبتلا به نقص بینایی بویژه در کارهایی که به تفکر انتزاعی نیاز دارند احتمالا ضعیف می باشند. به عبارت دیگر آنها در درک جنبه های ملموس محیط تواناترند. (گوتس من و هیگینز وهمکاران 1973). این نقایص به علت عدم تجربه های یادگیری مناسب است. مفهومی که بیش از همه کودکان نابینا را با مشکل مواجه می سازد، مفهوم فضا و فاصله هاست. مطالعات نشان می دهند که افراد نابینا در زمینه درک مفاهیم ضعیف می باشند اما درک این روابط برای ایشان غیرممکن نیست. ازطرف دیگر افراد نابینا مفهوم فاصله را از مدت زمانی که مسافتها مختلف را با قدم زدن طی می کنند تشخیص می دهند.
نابینایان وحس لامسه وجهت یابی

لاون فله (1971) معتقد است که دو نوع برخورداری از حس لامسه وجود دارد اولی استفاده از این حس برای درک اشیا» واجسامی است که از نظر اندازه در حدی هستند که با یک یا دو دست به خوبی می توان آنان را لمس نمود که این نوع را لمس ترکیبی نامگذاری کرده و دوم شناخت اشیا و اجسام بزرگتر که به سبب بزرگی، با دست نمی توان کل جسم را لمس کرد بلکه برای دریافت مشخصات شی باید اجزای آن را لمس نمود وبا تجسم و ادراک از آنچه از اجزای آن درک گردیده کل جسم را تصور کرد (لمس تحلیلی). فرد نابینا می تواند اشیا متفاوت را به صورت همزمان و یکپارچه ادراک کنند اما فرد نابینا به علت اینکه قادر به استفاده از حس بینایی نیستند از درک مفهوم اشیا» به صورت یکپارچه و واحد عاجز است وباید آنها را به صورت تحلیلی درک کند.
حس مانع
یک قسمت مهم در زندگی نابینایان در زمینه تحرک مربوط به توانایی آنان در تشخیص موانعی است که در محیط وجود دارد. در نظر عامه فرد نابینا موانع را درسرراه خود حس می کند که این توانایی را حس مانع نامگذاری کرده اند. اما در واقع یک نابینا از حس اضافی برخوردار نیست او براساس یک اصل فیزیک وقتی به طرف یک منبع صوت درحرکت است (ماشین) فرکانس صوتی که به گوش می رسد زیادتر وبه اصطلاح زیر می شود وبرعکس وقتی از منبع صورت دور می شود فرکانس بم می گردد.
ویژگی های کودکان نابینا
* مراحل تحول عاطفی – اجتماعی کودکان نابینا

الف – از تولد تا دوسالگی: دلیل موجهی وجود ندارد که بپذیریم یک کودک نابینای مادرزاد با زوج والدین بینا در طی نخستین هفته های زندگی، یعنی قبل از اینکه والدین حتی به آسیب دیدگی بینایی کودک خود شک کنند، مورد تفاوتی است. به عقیده خود والدین طریقه ای که آنان با کودک نابینایشان به تعامل می پردازند، احتمالا بسیار شبیه به شیوه ای است که اکثر والدین با کودکان عادی تازه متولد شده خود تعامل می کنند. تقریبا در 2 ماهگی اولین تردیدها و بدگمانی های اجتماعی نسبت به آسیب دیدگی بینایی کودک شروع می شود. چرا که کودک نابینا مانند کودک بینا واکنش نشان نمی دهد وبه جز مواردی که درچشم ها بد شکلی اساسی وجود دارد، غالبا نابینایی تا قبل از سن 5 ماهگی تشخیص داده نمی شود.
بطور معمول والدین درهنگام مطلع شدن ازاین اختلال در فرزندشان دچار شک می شوند دربرخورد با این گونه والدین روان شناسان باید با همدلی ودرک احساسات وعواطف ایشان از موضعی دوستانه همراه با احترام وعلاقه با آنان مواجه شوند. این رفتارها تا حدی از احساس تنش ودرماندگی والدین می کاهد وآنان را برای پذیرش موضوع آماده می سازد. از طرفی آگاه ساختن والدین – بویژه در مورد افراد کم سواد – نسبت به علل نابینایی فرزند باید با واقع بینی ودرک موقعیت صورت پذیرد تا ایجاد تنش های بعدی بین والدین پیشگیری کند. به ویژه دراین زمینه به طریقی باید عمل کرد که احساس تقصیر وگناه درهیچ یک از آنان ایجاد نگردد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار داراییهای سرمایه در گردش بر سوداوری شرکتها و رابطه سیاستهای سرمایه در گردش با استراتژیهای سودآوری(بازده دارایی) مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله(1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند، اگر شرکت ها بیشتر از داراییهای جاری در سرمایه در گردش سرمایه گذاری کنند، سودآوری(نسبت بازده دارایی ها) آنها افزایش خواهد یافت. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.اما رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی ها معنای آماری ندارد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زبان و ارتباطات فرهنگي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پس از کم رنگ شدن حضور سنتی وزن و قافیه در شعر و ورود مسایل و دغدغه های جدید به این عرصه، ضرورت استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای مختلف برای بیان مفاهیم، بیش از گذشته احساس گردید.شاعران کوشیدند با استفاده از عناصر متعدد، مفاهیم را به شکلی مطلوب به مخاطبان خود منتقل کنند. از جمله ی این عناصر، استفاده از عنصر موسیقی برآمده از تکرار بود که در شعر سپهری، نقشی برجسته به خود می گیرد.تکرار، در ادبیات و به خصوص در شعر نقش بسزایی دارد که در صورت کاربرد مناسب، تکرارهامی توانند بر جنبه ی زیبایی شناسی و هنری یک اثر تاثیرگذار باشند. از سوی دیگر، از دیدگاه سبکشناسی نیز، تکرار واژه میتواند بیانگر سبک شخصی(=شاخصه سبکی) شاعر باشد. در شعر معاصر بر خلاف شعر کلاسیک، به موسیقی بیرونی و کناری کمتر توجه شده و در عوض شاعران در راه غنی سازی موسیقی شعرشان، بیشتر به موسیقی درونی روی خوش نشان داده اند. از جمله آرایه هایی که در موسیقی درونی شعر معاصر کارکرد فراوانی دارد، تکرار است. تمامی آنچه را که آرایه های لفظی خوانده می شود، در حقیقت گونه هایی از تکرارهای هنری یا واج آرایی است، زیرا وجه مشترک همه ی آنها چیزی جز تکرار واک ها نیست. تکرار از پرکاربردترین روش در شعر سپهریاست که به یکی از مهم ترین عناصر زیبایی در شعر وی تبدیل شده است.با توجه به اهمیت و بسامد بالای استفاده از این شیوه در شعر سپهری، در این جستار برآنیم به طور دقیق به انواع ، کارکردها و نقش های تکرار در شعر این شاعرمعاصر توجه شود.نتایج برآمده نشان می دهد پدیده ی تکرار در شکل های مختلف خود نه تنها به ملموس تر و عمیق تر شدن انتقال معنا کمک می-کند، بلکه شاعر، از این طریق در گسترش دادن به حدود معنای واژگان نیز توفیق یافته است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید