مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

مجتبی اژئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدیدپذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی،
منصور کیانپورراد – استاد پژوهشگاهموادوانرژی، کرج
فریدون علیخانی حصاری – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده:

سرمایش خورشیدی به عنوان یکی از بهترین استفاده ها از انرژی خورشیدی مطرح است و برخلاف سایراستفاده ها از انرژی خورشیدی از امنیت انرژی بالایی برخوردار است. روش های تولید برودت از انرژی خورشید را می توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد: سیکل های جذبی، دسیکانت و فرایندهای خورشیدی مکانیکی در کنار سیستم های غیرفعال تقسیم کرد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS) فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS) فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS) فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تصفیه بیولوژیکی یون وانادیم با استفاده از رآکتورهای (SBR) و مقایسه با رآکتورهای (ICEAS) فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
مریم قزوینیان – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمدرضا اله قلی قصری –
رضا مرندی –
سیما حبیبی –

چکیده:
در این مطالعه از لجن فعال جهت حذف فلز وانادیوم با دو تکنیک , SBR( Sequencing Batch Reactore) و ICEAS ( Intermittent Cycle Extended Aeration) استفاده شد و اثرات غلظت اولیه فلز و PH مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول با تکنیک SBR بهترین درصد حذف با سه راکتور در غلظت ppm 50 با دبی ml/min 60 بدست آمد. 5BOD و COD برای این پساب اندازه گیری شد و بهترین کاهش بار آلودگی مربوط به سیستم دو راکتور با غلظت ppm50 و دبی ml/min 40 بدست آمد.در مرحله تکنیک ICEAS جهت حذف فلز مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا با توجه به اهمیت میزان کاهش بار آلودگی و حذف آلاینده در غلظت بالاتر، بهترین درصد حذف فلز در ppm 35 و با دبی ml/min 40 بدست آمد.با مقایسه این دو تکنیک جهت حذف فلز، این نتیجه حاصل شد که سیستم ICEAS با در نظر گرفتن صنعتی بودن پساب و حجم و زمان کمتر گزینه بهتری نسبت به SBR می باشد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمد دوست چمن آبادی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
غلام رضا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه به منظور مدیریت بهتر علف های هرز و حفظ محیط زیست لازم است در مدیریت علف های هرز تجدیدنظر شـود و روش های جدیدی که کم تر به علف کش ها متکی باشد ر ا جستجو نمـود . بـ ه منظـور بررسـی تـأ ثیر تلفیـق کـاربرد بقایـای گیاهی و علف کش ها در کنترل علف های هرز سیب زمینی آزمایشی در سال 1386 در مؤسسه تحقیقـا ت آلاروق اردبیـل بـا تیمارهای علف کش پاراکو ات قبل از کاشت، سنکور به شکل پیش رویشی و پاراکوات قبل از کاشـت + سـنکور بـه شـکل پیش رویشی با بقایای گند م، جو و کلزا در قالب طرح اسپلیت پلات با سه تکرار انجام شد . تجزیه هـای آمـاری نـشان داد کـه کاربرد پاراکوات قبل از کاشت + سنکور به شکل پـیش رویـشی در مقایـسه بـا شـاهد ( عـدم اسـتفاده از علـف کـش ) تعـداد علف های هرز را 7 برابر کاهش داد . استفاده از بقایای گیاهان گندم، جو و کلزا در سطح خاک در مقایسه با عدم استفاده از آنها تعداد علف های هرز ر ا کاهش داد ولی میانگین تعداد علف هـای هـرز بـین تیمارهـا ی مختلـف بقایـای گیـاهی تفـاوت معنی داری نداشتند . تلفیق استفاده از علف کش و بقایای گیاهی در سطح خـاک باعـث شـد کـه تـراک م علـف هـ ای هـرز در مترمربع به کم تر از 6 بوته کاهش یابد .

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت و منابع انسانی کاربردی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت و منابع انسانی کاربردی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت و منابع انسانی کاربردی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت و منابع انسانی کاربردی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت و منابع انسانی کاربردی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
حمیدرضا محبی نژاد – کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی دبیر آموزش و پرورش

چکیده:
مدیریت منابع انسانی به عنوان یک سیستم، قسمتی از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشکیل داده و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگ کردن وظایف و فعالیت های منابع انسانی، هدیت و نظارت عملیات استخدامی، جذب، آموزش و به سازی، نگهداری و کاربرد نیروی انسانی را در جهت تامین اهداف سه گانه کارکنان، سازمان و جامعه را شامل می شود . این مقاله به بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی می پردازد وهمچنین ضمن برشمردن اهداف، ویژگی ها، الزامات واجرای مدیریت منابع انسانی، تفاوتهای آنرا با مدیریت پرسنلی بررسی می کند. این مدیریت بر هماهنگی استراتژیک بین منابع انسانی و دیگر واحدهای مختلف سازمان تاکید می کند و به وسیله مدیران ارشد هدایت و مدیران صف مسئول اجرا و دستاوردهای آنهستند. مدیریت منابع انسانی سعی در انتخاب و استخدام بهترین و شایسته ترین نیروهای ممکن برای تصدی مشاغل در سازمان و طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید را به سازمان تسهیل و به آنان کمک می کند تا جایگاه صحیح سازمان و اجتماعی خود را در آن بیابند.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله الگوریتم شکار گرگ آشوبی (CWHA) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله الگوریتم شکار گرگ آشوبی (CWHA) فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوریتم شکار گرگ آشوبی (CWHA) فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الگوریتم شکار گرگ آشوبی (CWHA) فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الگوریتم شکار گرگ آشوبی (CWHA) فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
آرزو زمردی جامی – کارشناسارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاداسلامی، فردوس، ایران
جواد حمیدزاده – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

چکیده:
این مقاله به بررسی الگوریتم شکار گرگ آشوبی میپردازد. حملهیگرگ، در برخی از موارد منجر به شکار نمیشود، این الگوریتم با استفاده از رقابت استعماری و الگوریتم PSO به بررسی پارامترهای عدم موفقیت گرگ برای شکار میپردازد و مقدار آنها را ارزیابی میکند تا بهترین موقعیت گرگ و طعمه و حداقل کردن فاصله بین آنها برای شکار گرگ بررسی شود. نتایج این ارزیابیها باعث میشود، از حملههایی که منجر به شکار نشوند، جلوگیری کند و در پایان نتایج و مقایسه این آزمایشات و همچنین الگوریتم پیشنهادی بیان میشود که نتایج آزمایشات بر روی دادههای دنیای واقعی، نشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش های مطرح است

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A Socioدرpolitical Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
Shakiba Aminian – M.A. Student of Translation Studies, East Azarbaijan Science and Research Branch, Islamic Azad University,
Davud Kuhi – Assistant Professor, Ph.D. of Teaching, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده:

This study was conducted to compare Obeyd Zakani`s The Mice and The cat poem with its two English translated versions by Bo Utas as a non-native translator and Abas Arianpour Kashani as a native one based on Lefevere`s seven methods for translating poetry and to examine how the socio-political aspects of this satirical poem are conveyed through translation processes. In this direction, some verses were selected and compared with the two translations from the viewpoint of semantic and poetic structures in textual level and it was discussed whether or not in discoursal level the socio-political aspects could be transferred. Data analysis indicated that Bo Utas transferred the meanings literally and did not consider poetic structure and Arianpour transferred the meanings by use of a combination of literal, free verse and interpretation methods and only created the rhyme of poem

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان شیوع باکتریهای اشرشیاکولی O157H7 و لیستریا مونوساتیوژنز در دستگاه گوارش کپور ماهیان استان خراسان رضوی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

محمدحسین غفوریان ابدی – دکتری عمومی دامپزشکی
سینا کشاورز – دکتری عمومی دامپزشکی

چکیده:

تعداد 100 ماهی کپور از مجموع 35 استخر پرورش دراستان خراسان رضوی صید گردید و پیش از عرضه به بازار از لوله گوارش انها تعداد 100 نمونه اخذ گردید جهت جداسازی لیستریا اکسفورد آگار انتقال یافتند تشخیص اولیه باکتریها با بهره گیری از ازمونهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی مورد تایید قرارگرفت که دراین بررسی 5 درصد نمونه ها به لحاظ وجود باکتری مورد نظر مثبت ارزیابی شدند همزمان با این بررسی جداسازی و تشخیص اشرشیاکولی O157H7 از محیط غنی کننده T,S,B حاوی آنتی بیوتیک نروبیوسین و سپس کشت درمحیط سوربیتول مک کانکی آگار به همراه مکمل انتخابی حاوی آنتی بیوتیک سفیکسابم و تلوریت پتاسیم صورت گرفت و انواع فاقد قدرت تخمیر سوربیتول NSF توسط روشهای بیو شیمیایی IMVIC مورد تایید واقع شدند از بین کلونهای مشکوک تعداد 60 درصد نمونه ها واجد سروتیپ های چون O2K1, O114 K90, O119 B14, O127 B8 بودند و درهیج از نمونه ها سروتیپ O157H7 مشاهده نشد میزان بالای آلودگی دراین استان را می توان بوجود عوامل آلوده کننده استخرهای پرورش مهای و همچنین دمای پایین محیط زیست ماهیها و عدم رسیدگی کافی به آن مرتبط دانست

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی امکانات ورزشی ونیروهای انسانی شاغل در تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 درطی 5 سال فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

آمینه صحرانوردگرگری – عضو هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
عابدین اسدالهی دولت آباد – دبیرآموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیا نور شبستر
عادله قبادی سیس – دبیرآموزش و پرورش
توفیق مهدوی – هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی فضاهای ورزشی و نیروهای انسانی شاغل در تربی بدنی واحدهای منطقه ) 2( بوده وجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه واحدهای دانشگاه ازاد استلامی منطقته 2 است . و نمتو نته آمتاری شتامل 16 واحتد دانشگاهی از 29 واحدبودهاس . وبرای جمع اوری اطلاعات مربوط از دو پرسشنامه دس ساز که شامل اطلاعات امتاکن ورزشتی )سالن های ورزشی ، زمین های روباز( و پرسشنامه ویژگیهای فردی نیروهای انسانی شاغل که مسئولین تربی بدنی واحدها به صورت پاسخ به پرسشنامهارسالی پژوهشگر آنها را جمع آوری و امتیاز بندی نمتوده است . روش تحقیتق از نتوع توصتیای میدانی است . جهت توصی – واحدهای اطلاعات کیای به کمی تبدیل وبه صورت قراردادی امتیازدهی شده اس . برای تجزیه وتحلیل داده ها ا ز امتار توصتیای برای محاسبه شاخص های درصد، تعداد وجدول ها ونمودارها واز نر افزار های spss ، Excell استااده شده اس . نتایج نشان می دهدمساح کل فضاهای ورزشی واحدهای مورد استااده اعم از )ملکی اجتاره ای( 217227 مترمربتع بتوده است کته از این مقدار –162777 مترمربع آن سالنهای سرپوشیده )بیشترین مساح ( و 79910 متر مربع آنها فضتاهای روبتاز )کمتترین مستاح ( را داشته و میانگین سرانه ورزشی به ازاء هر دانشجو در طی 9 سال تحقیق 7/. متر مربع برای واحدهای دانشگاهی منطقه 2 بر آورد شده است .

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
معصومه تقی بیگی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. ایران
بهمن خسروی پور – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. ایران
لیلا شرفی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه.ایران

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود، باغداران شهرستان قصرشیرین به عنوان جامعه ی آماری این تحقیق انتخاب شدند 099 N= که تعداد 960 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام دار به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تأیید شد. آزمون مقدماتی و پایایی پرسش نامه از طریق تکمیل 09 پرسشنامه به وسیله ی باغداران که جزء جامعه بودند اما در نمونه گیری قرار نگرفتند به عمل آمد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ 90 /. محاسبه گردید. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین تحصیلاتباغداران و شرکت در دوره های آموزشی ترویجی با تمایل به استفاده از کودهای آلی رابطه ی مثبت و معناداری در سطح 00 درصد وجود دارد. همچنین 79 درصد پاسخگویان تمایل خود را به استفاده از کودهای آلی در حد زیاد و بسیار زیاد بیان نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که میزان دانش باغداران نسبت به کود آلی، حمایت دولت و قابل رویت بودن نتایج استفاده از کود آلی 66 /. از تغییرات تمایل کشاورزان نسبت به کودهای آلی را تبیین می کنند.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
مریم فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
عسگر فرحناکی – دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:
پلاسما به حالت جهارم ماده اطلاق می گردد و می تواند در سترون سازی تجهیزات مورد استفاده در صنایع غذایی و فرآوری (استریل سطحی) مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. در این ن وشته اثرات آن بر روی افزایش مدت زمان نگهداری غذای فرایند شده و محصولات کشاورزی و موا غذایی خام و مواد بسته بندی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از تلقیح میکروارگانیسم های مورد نظر بروی سطح محصولات غذایی خام کشاورزی مثل سطح انبه و طالبی سیب و مغزهایی چون مغز بادام و ; و همچنین در مورد آب میوه هایی مثل آب سیب و یا در مورد غذاهای فرایند شده مثل همبرگر و پنیر و سطوحی مثل سطح تخم مرغ تحت تیمار پلاسما قرار گرفتند و کاهش سطوح میکروبی مورد آنالیز قرار گرفت. همه این مطالعات ناشن دادند که فرایند کردن بر پایه استفاده از پلاسما در مدت زمان بسیار کوتاه در حد ثانیه تأثیر گذار است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید