مقاله مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارنذگی ماهانه مناطق مختلف ایران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارنذگی ماهانه مناطق مختلف ایران فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارنذگی ماهانه مناطق مختلف ایران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارنذگی ماهانه مناطق مختلف ایران فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارنذگی ماهانه مناطق مختلف ایران فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمد ناظری تهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشذ مناتع آب دانشگاه ارومیه، ارومیه
جواد بهمنش – دانشیار گروه مهنذسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه
کیوان خلیلی – استادیار گروه مهنذسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه
مرضیه عباس زاده افشار – دانشجوی کارشناسی ارشذ مناتع آب دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:
در کاربرد تئوری های آماری و احتمالی در تحلیل سری های زمانی هیدرولوژیکی فرض بر این است که متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. از آنجا که بسیاری از سری های زمانی نرمال نبوده،لذا نیاز است قبل از هرگونه تحلیل و مدل سازی، آنها را نرمال کرد. این کار توسط توابع تبدیل صورت می گیرد. در این مطالعه با استفاده از 12 تابع تبدیل نرمال رایج، داده های میانگین بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران تبدیل به داده های با توزیع نرمال شد و با استفاده از آزمون ضریب چولگی، توابع برتر در هر منطقه آب و هوایی ایران انتخاب شد. نتایج نشان داد که داده های مورد استفاده در مناطق گرم و خشک با تبدیل جذر، به شکل مناسبی نرمال می شوند و در مورد بقیه مناطق آب و هوایی با احتمال می توان تبدیل یو- جانسون رابرای مناطق گرم و مرطوب و تبدیل معکوس را برای مناطق معتدل انتخاب کرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرهیدروپرایمینگ برخصوصیات کمی و کیفی بذرگل گاوزبان Echium amoenum L فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثرهیدروپرایمینگ برخصوصیات کمی و کیفی بذرگل گاوزبان Echium amoenum L فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرهیدروپرایمینگ برخصوصیات کمی و کیفی بذرگل گاوزبان Echium amoenum L فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثرهیدروپرایمینگ برخصوصیات کمی و کیفی بذرگل گاوزبان Echium amoenum L فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرهیدروپرایمینگ برخصوصیات کمی و کیفی بذرگل گاوزبان Echium amoenum L فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
بیتا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشاد قوشچی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محمد نصری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:
دراین تحقیق جهت ارزیابی تاثیرهیدروپرایمینگ برشاخصهای جوانه زنی و رشدی گل گاوزبان ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی باسه تکرار درازمایشگاه دانشگاه ازاد ورامین اجرا شد و همچنین به منظوردقت بیشتر و امکان تعمیم نتایج ازمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار نیز درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی ورامین اجرا گردید تیمارهای ازمایش شامل پرایمینگ بذور توسط آب مقطر و در5سطح دمایی 9و12و15و18و21 درجه سانتیگراد و 5سطح زمانی 6و10و14و18و22 ساعت بود درازمون جوانه زنی استاندارد برای بهبود شاخصهای جوانه زنی پرایمینگ جزئی بذور کفایت داشت تیماردمای 12درجه و به مدت 6ساعت و برای بهبود شاخصهای رشدنیاز به پرایمینگ بیشتری بود تیماردمای 18درجه و به مدت 14ساعت درازمون پیری تسریع شده برای بهبود قوه نامیه و بنیه بذر پرایمینگ بابالاترین دمای موجود نیاز بود تیماردمای 21درجه سانتیگراد براساس نتایج بذورپرایم شده دردمای 15درجه سانتیگراد و به مدت 14ساعت بیشترین بهبود را برصفات مورد نظر درمزرعه درصد نهایی ظهورگیاهچه سرعت ظهورگیاهچه غلظت هورمون جیبرلین و وزن خشک گیاهچه ایجاد کردند ازطرفی افزایش دما و زمان پرایمینگ به بیش ازحدمطلوب برای صفات مدنظر مناسب نبود بنابراین درتکنیک پرایمینگ شناخت دما و زمان مورد استفاده درنتایج ازمایش تاثیربسزایی داشت

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کارکرد مقایسه کننده ها به همراه سیستم تزریق جریان هارمونیک سوم درروش مدولاسیون عرض پالس به منظور کنترل دور موتورهای القایی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کارکرد مقایسه کننده ها به همراه سیستم تزریق جریان هارمونیک سوم درروش مدولاسیون عرض پالس به منظور کنترل دور موتورهای القایی فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارکرد مقایسه کننده ها به همراه سیستم تزریق جریان هارمونیک سوم درروش مدولاسیون عرض پالس به منظور کنترل دور موتورهای القایی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کارکرد مقایسه کننده ها به همراه سیستم تزریق جریان هارمونیک سوم درروش مدولاسیون عرض پالس به منظور کنترل دور موتورهای القایی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کارکرد مقایسه کننده ها به همراه سیستم تزریق جریان هارمونیک سوم درروش مدولاسیون عرض پالس به منظور کنترل دور موتورهای القایی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
علیرضا محمدقلی بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشگاه علامه محدث نوری نور
رضا اشکواری – دانشجوی کارشناسی ارشد,موسسه آموزش عالی کاوش محمود آباد

چکیده:
در این مقاله به بررسی روش مدولاسیون عرض پالس متشکل از مقایسه کننده و سیستم تزریق هارمونیک سوم در کنترل دور موتور های القایی رتور قفسی به منظور کاهش سطح هارمونیک های خروجی می پردازیم.ابتدا با طرح کنترل دور حاوی ارتباط جریان مستقیم به طرح اجمالی مدولاسیون عرض پالس پرداخته و کارکرد مقایسه کننده و تاثیرات آن را در هارمونیک ولتاژ خروجی این اینورتر ها بررسی می کنیمدر ادامه با ارایه روش جریان هارمونیک سوم تزریقی به دنبال بهبود عملکرد سیستم کنترل دور موتور القایی با مدولاسیون عرض پالس می باشیم. تاثیرات بکارگیری مقایسه کننده ها وبررسی میزان هارمونیک های خروجی در matlab/simulink شبیه سازی شده است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP فایل ورد (word) :

مقاله طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی) از صفحه 306 تا 325 منتشر شده است.
نام: طراحی مدل انتخاب دانشجوی برتر پلیس با رویکرد AHP
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجوی برتر
مقاله دانشجوی پلیس
مقاله دانشگاه علوم انتظامی
مقاله تصمیم گیری چند شاخصه
مقاله تصمیم گیری چندمعیاره
مقاله تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی صدیقه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به منظور رقابت سالم، افزایش تحرک و نشاط علمی، شناسایی استعدادهای برتر، گسترش و تعمیق انگیزه آموزش و پژوهش در بین دانشجویان و نیز ارتقا مراتب معنوی و تشویق پایبندی به اصول و ارزش های والای انسانی و ترغیب انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، انتخاب دانشجویان برتر در دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس از اهمیت فراوانی برخوردار است. تاکنون برای انتخاب دانشجوی برتر در این دانشگاه شاهد تصویب آیین نامه ها و شیوه های متفاوتی بوده ایم و معیارهای انتخاب دانشجوی برتر در این دانشگاه به لحاظ تفاوت نسبی ماهیت آن، همیشه برای انتخاب کنندگان جای سوال باقی گذاشته است.
مواد و روش ها: شیوه ای که در این پژوهش برای انتخاب دانشجوی برتر به کار رفته است، ارایه مدلی جهت انتخاب دانشجوی برتر پلیس، به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. به این منظور چهار اولویت اصلی ابلاغی از سوی فرماندهی محترم نیروی انتظامی به دانشگاه علوم انتظامی در تربیت دانشجویان (تربیت دینی، انضباط، آمادگی جسمانی و آموزش) را مبنا قرار داده و با تعیین شاخص های آن ها، سه نفر دانشجوی رتبه های اول، وسط و آخر فارغ التحصیل بر مبنای میانگین نمرات درسی را، بر اساس معیارهای احصا شده مجددا اولویت بندی شد.
نتایج: نتایج حاصله اولویت بندی کاملا متفاوتی را بین این دانشجویان به دست داده و نشان داد که چنانچه لحاظ نمودن همه این معیارها برای انتخاب دانشجوی برتر پلیس اهمیت دارند، معیارهای کنونی دانشگاه برای این منظور با اولویت های آن هم راستا نیست.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کشت چندرقم سیب زمینی با سطوح مختلف کود پتاس به عنوان کشت جایگزین دربروجرد فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی کشت چندرقم سیب زمینی با سطوح مختلف کود پتاس به عنوان کشت جایگزین دربروجرد فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کشت چندرقم سیب زمینی با سطوح مختلف کود پتاس به عنوان کشت جایگزین دربروجرد فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی کشت چندرقم سیب زمینی با سطوح مختلف کود پتاس به عنوان کشت جایگزین دربروجرد فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کشت چندرقم سیب زمینی با سطوح مختلف کود پتاس به عنوان کشت جایگزین دربروجرد فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

منصور سراجوقی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فرید گل زردی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی
مرتضی توکلی – دانش اموخته زراعت

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین اثرمقادیر مختلف کود پتاسیم برعملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی دیگر درارقام مختلف سیب زمینی درکشت بهاره درمزرعه اموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد درسال 1386-85 انجام شد طرح اماری مورد استفاده کرت های یکبارخرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار بادرنظرگرفتن میزان مصرف پتاسیم به عنوان فاکتور اصلی درسه سطحی 0و75و150کیلوگرم درهکتار و رقم به عنوان فاکتورفرعی درسه سطح شامل اگریا مارفونا و سانته بود نتایج ازمایش نشان داد که کود پتاس و رقم اثرمعنی داری را برعملکرد و وزن متوسط غده و درصد ماده خشک آن گذاشتند درحالیکه تعدادغده و تعدادساقه دربوته برعکس رقم تحت تاثیر سطوح کود پتاس قرارنگرفت مصرف کود پتاسیم باعث افزایش عملکرد درهرسه رقم شد ولی واکنش رقم آگریا به پتاس شدیدتر بود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیشبینی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان، مطالعه موردی شهرستان زنجان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیشبینی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان، مطالعه موردی شهرستان زنجان فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیشبینی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان، مطالعه موردی شهرستان زنجان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیشبینی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان، مطالعه موردی شهرستان زنجان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیشبینی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان، مطالعه موردی شهرستان زنجان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

خلیل نجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان
جعفر نجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

خشکسالی هیدرولوژیکی یک مسئله جدی برای اجتماعات انسانی و اکوسیستم است که در نتیجه تغییرات اقلیمی بوجود میآید. خشکسالی به عنوان یک پدیده نامطمئن و غیر قابل پیشبینی، پدیدهای متناوب و منطقهای است که با ایجاد کمبود آب در هوا و خاک بر عملکرد و تولیدات محصولات زراعی دیم تاثیر میگذارد. کشاورز ریسک گریز، برای جلوگیری از عملکرد پایین کشت دیم رو به کشت آبی میآورد، در نتیجه بر سطح منابع آب زیرزمینی تاثیر میگذارد. برآورد و پیشبینی شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از تخریبهای اقتصادی، اجتماعی و منابع زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. خشکسالی ملایم و طولانی ممکن است بیشتر از یک خشکسالی کوتاه مدت و شدید بر اقتصاد و سطح منابع آب یک کشور و یا منطقه تاثیر بگذارد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل خود رگرسیونی، میانگین متحرک انباشتهARIMA)و اطلاعات بارندگی از سال 1379 تا آذر ماه 1389 ، میزان بارندگی برای سه ماه و دو سال آینده، یعنی سالهای 1390 و 1391 پیشبینی و تاثیر آن را بر سطح منابع آب زیرزمینی شهرستان زنجان بررسی شد.که نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش بارندگی سالانه به میزان 4 تا 8 درصد میباشد .بنابراین با پیشبینی خشکسالی میتوان چشم انداز روشنی را در برنامه ریزیهای بلندمدت برای حفظ منابع زیرزمینی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار مشخص نمود. در نتیجه میتوان با پیشبینی خشکسالی به مقابله با آسیبهای وارده بر منابع آب زیرزمینی پرداخت

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آنها در محیط GIS مطالعه موردی: دشت مهران در استان ایلام فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آنها در محیط GIS مطالعه موردی: دشت مهران در استان ایلام فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آنها در محیط GIS مطالعه موردی: دشت مهران در استان ایلام فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آنها در محیط GIS مطالعه موردی: دشت مهران در استان ایلام فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آنها در محیط GIS مطالعه موردی: دشت مهران در استان ایلام فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
فتح الله نادری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حاجی کریمی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
بهروز ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:
مدیریت منابع آب بویژه آب های زیرزمینی، در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. دراین تحقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام طی دوره آماری 31 سال از سال آبی76-77تا89-88با استفاده از هیدروگراف واحد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حجم ذخیره آبخوان، میزان تخلیه و بهره برداری از این آبخوان آبرفتی تعیین گردد. برای انجام این تحقیق از گزارشات هواشناسی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و همچنین داده ها و اطلاعات مربوط به چاههای بهره برداری و پیزومتری و بازدید صحرایی استفاده شد. بعد از تهیه داده ها و اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تهیه نقشه های عمق آب، ضخامت آبخوان، تراز آب و تغییرات تراز گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره آماری مذکور میزان افت تراز آب زیرزمینی از خیز تراز آن بیشتر بوده و تراز آب زیرزمینی10/83 متر افت داشته است که میزان متوسط افت سالانه دشت مهران حدود0/77متر بوده است. همچنین حجم ذخیره آبخوان ومیزان بهره برداری از آن به ترتیب 777 و 44 میلیون متر مکعب برآورد گردید.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله واکنش پارامترهای جوانه زنی کلسا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله واکنش پارامترهای جوانه زنی کلسا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله واکنش پارامترهای جوانه زنی کلسا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله واکنش پارامترهای جوانه زنی کلسا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله واکنش پارامترهای جوانه زنی کلسا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

پویا آروین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه کشاورزی مشهد ایران
رضا اباذریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد باشگاه پژوهشگران جوان بجنورد ایران
عباد عباس نژاد هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد باشگاه گروه کشاورزی بجنورد ایران
ابوالفضل صدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد باشگاه گروه کشاورزی بجنورد ایران

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی قرار میگیرد، کلزا از دانه های روغنی با ارزش بوده و یافتن ارقامی که بتوانند تنش های محیطی را رد مرحله جوانه زنی بهتر تحمل کنند، در افزایش تعداد گیاهچه های سبز شده و عملکرد موثر خواهد بود. بدین منظور جهت بررسی جوانه زنی ارقام کلزا در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 سطح تنش ( صفر و 4- و 6- و 8- و10- بار) و 5 رقم (Opera,RGS,Modena,Zarfam,Jawel) در 3 تکرار انجام شد. از PEG و NaCl به ترتیب برای ایجاد تنش خشکی و شوری استافده گردید. نتایج دو آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی دار از سرعت و درصد جوانهز نی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد (0/05>p). بهترین محدوده رطوبتی برای جوانه زنی بذرهای ارقام کلزا تا پتانسیل آب 4- برای رقم Jawel در تنش خشکی و رقم Modena در تنش شوری تعیین گردید. علاوه بر آن مشاهده گردید که ارقام مورد استفاده تا حدودی تنش شوری را بهتر از شرایط خشکی تحمل کردند.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی فرایند تمیزکردن زیستی مخازن ذخیره نفتی در مقیاس آزمایشگاهی به روش رویه سطح پاسخ فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهینه سازی فرایند تمیزکردن زیستی مخازن ذخیره نفتی در مقیاس آزمایشگاهی به روش رویه سطح پاسخ فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی فرایند تمیزکردن زیستی مخازن ذخیره نفتی در مقیاس آزمایشگاهی به روش رویه سطح پاسخ فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهینه سازی فرایند تمیزکردن زیستی مخازن ذخیره نفتی در مقیاس آزمایشگاهی به روش رویه سطح پاسخ فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی فرایند تمیزکردن زیستی مخازن ذخیره نفتی در مقیاس آزمایشگاهی به روش رویه سطح پاسخ فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
آرزو رنجبر – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناور
داود بی ریا – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانش

چکیده:
تمیز کردن مخازن ذخیره نفت از رسوبات نفتی، یکی از چالشهای عمومی در صنایع نفت میباشدد . بد عنوان یک راه حل میتوان ب کاربرد میکروارگانیسمهای مناسب و متابولیتهای آنها اشداره کدرد . در پژوهش حاضرنمون لجن نفتی از مخازن پالایشگاه کرمانشاه تهی شدند و در ظدرو آزمایشگاهی تثبیت گردیدند . محیط کشت حاوی نمکهای معدنی بوشنل-هاس ب فلاسکها افزوده گردید و از مجموع 6 نمون باکتری که همگیاز خاکهای آلوده نفتی جدا شده بودند، تلقیح صورت گرفت. این باکتریها قابلیت بالایی را در تجزیه زیستی هیدروکربنها و تولید بیوسورفکتانت نشان داده بودند. چندین شرای عملیاتی مانندد سدرعت همزدن، نسبتباکتری تلقیح شده ب وزن رسوب و زمان انکوباسیون، با روش روی سطح پاسد ، باک -بدنکن ، بهین سازی گردید. نتایج نشان داد ک مجموع میکروبی مورد استفاده در شرایط بهین ، ب طور کامل رسوب نفتی را از کف فلاسک جدا میکند و حداقل کاهش وزن رسوب معادل 11 درصد وزن اولی مشاهده میشود. جدا شدن لجن از کف فلاسکها با توج ب اثر هم زمان بیوسورفکتانت تولید شده وتجزیه زیستی ه یدروکربن ها، در رسوب، توریح داده میشود

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید