بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فایل ورد (word) دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فایل ورد (word)

فصل اول: آنالیز دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار
بخش اول: تحلیل دینامیكی   
مقدمه   
1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیكی   
2-1- تعادل دینامیكی   
3-1- روش حل گام به گام   
4-1- روش برهم نهی مدی   
5-1- تحلیل طیف پاسخ   
6-1- حل در حوزه فركانس   
7-1- حل معادلات خطی   
بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی   
مقدمه   
1-2- روش جستجوی دترمینانی   
2-2- كنترل ترتیب استورم   
3-2- متعامد سازی گرام اشمیت   
4-2- تكرار زیر فضای بلوكی   
5-2- حل سیستمهای منفرد   
6-2- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار   
بخش سوم: كلیات روش LDR   
1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها   
    1-1-3- جداسازی مسائل خطی دینامیكی به وسیله برهم نهی مدی   
2-3- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیك سازه ها   
    1-2-3- روش ریلی برای سیستمهای تك درجه آزادی   
3-3- تولید خودكار بردارهای ریتز وابسته به بار   
4-3- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار   
    1-4-3- ماتریس جرم   
    2-4-3- بردار بارگذاری   
        1-2-4-3- محتوای فركانسی   
        2-2-4-3- توزیع مكانی   
بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos   
1-4- روش Lanczos   
2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار   
3-4- نكاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار   
4-4- تحلیل سیستمهای با میرایی   
    1-4-4- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)   
    2-4-4- روند حل برای میرایی غیر متناسب   
5-4- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار   
بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار   
1-5- تخمین های خطای مكانی برای ارائه بارگذاری   
2-5- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار   
3-5- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده   
4-5- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو   
5-5- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار   
    1-5-5- روش تصحیح استاتیكی   
    2-5-5- روش شتاب مدی   
6-5- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق   
بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار   
1-6- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار   
    1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد   
    2-1-6- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد   
    3-1-6- باز متعامد سازی انتخابی   
    4-1-6- كاربرد كامپیوتری متعامد سازی انتخابی   
2-6- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار   
    1-2-6- بردارهای ریتز LWYD   
    2-2-6- كاربرد كامپیوتری با استفاده از فرم كاهش یافته سه قطری   
3-6- كاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای   
    1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP   
    2-3-6- توضیح مدل ریاضی   
    3-3-6- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز   
بخش هفتم: تحلیل دینامیكی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز   
1-7- منبع و حد رفتار غیرخطی   
2-7- تكنیك های راه حل برای تحلیل دینامیكی غیرخطی   
3-7- روشهای انتگرال گیری مستقیم   
4-7- روشهای برهم نهی برداری   
5-7- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی   
6-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی كلی   
7-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی     
بخش هشتم: توصیف فیزیكی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال   
1-8- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز   
مثال 1:
مثال 2:
مثال 3:
بخش نهم: تحلیل دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز   
1-9- معادله حركت كاهش یافته   
نتیجه   
مراجع فصل اول   
ضمیمه   
فصل دوم: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)
بخش اول: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی   
1-1- روندهای تحلیلی   
2-1- پیدایش روش غیرخطی استاتیكی   
3-1- فرضیات اساسی   
    1-3-1- كنترل براساس نیرو یا تغییر مكان   
    2-3-1- الگوهای بارگذاری   
    3-3-1- تبدیل سازه MDF به SDF   
    4-3-1- تغییر مكان هدف   
    5-3-1- حداكثر شتاب زمین   
4-1- روش آنالیز استاتیكی غیرخطی   
5-1- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت   
    1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت   
6-1- محدودیتهای POA   
بخش دوم: MPA   
1-2- معادلات حركت   
2-2- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حركت زمین   
3-2- روند تقریبی تحلیل   
    1-3-2- بسط مدی نیروهای موثر   
    2-3-2- ایده اساسی   
4-2- روشUMRHA   
    1-4-2- سیستمهای خطی   
    2-4-2- سیستمهای غیرخطی   
5-2- MPA   
    1-5-2- سیستمهای الاستیك   
    2-5-2- سیستمهای غیرالاستیك   
6-2- خلاصه MPA   
7-2- برآورد روش   

مقدمه
 
توسعه و رشد سریع سرعت كامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم كرده است كه امكان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. در كاربرد این روش برای دینامیك سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است كه سیستم پیوسته واقعی را كه از نظر تئوری بینهایت درجه آزادی دارد، با یك سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی كه با سازه‌های مهندسی كار می‌كنیم غیر معمول نمی‌باشد كه تعداد درجات آزادی كه در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأكید بسیاری در دینامیك سازه برای توسعه روشهای كارآمدی صورت می‌گیرد كه بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد.
هر چند اساس روشهای معمول جبر ماتریس تحت تاثیر درجات آزادی قرار نمی‌گیرند، تلاش محاسباتی و قیمت، به سرعت با افزایش تعداد درجات آزادی افزایش می‌یابند. بنابراین بسیار مهم است كه قیمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امكان تحلیل مجدد سازه بوجود آید. هزینه پایین محاسبات كامپیوتری برای یك تحلیل امكان اتخاذ یك سری تصمیمات اساسی در انتخاب و تغییر مدل و بارگذاری را برای مطالعه حساسیت نتایج، بهبود طراحی اولیه و رهنمون شدن به سمت قابلیت اعتماد برآوردها فراهم می‌آورد. بنابراین، بهینه سازی در روشهای عددی و متدهای حل كه باعث كاهش زمان انجام محاسبات برای مسائل بزرگ گردند بسیار مفید خواهند بود.

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فایل ورد (word)

1- ADINA Engineering Inc., "The ADINA System- version 1981", ADINA Engineering Inc., Watertown, 1981.

2- Almroth, B.O., Stern, P., Brogan, F.A., "Automatic Choice of Global Shape Functions in Structural Analysis", AIAAJ, Vol. 16, No.5, pp 525-528 , 1978.

3- Bathe, K.J., "Finite Element procedure in Engineering Analysis", printice Hall, 1982.

4- Bathe, K.J., Gracewsky, S., "On Nonlinear Dynamic Analysis using Mode Superposition and Substructuring", Compst, vol. 13, pp 699-707, 1981.

5- Bathe, K. J., Wilson, E.L., Peterson, F.E. "SAP-IV A Structural Program for Static and Dynamic Response of Linear Systems", Report no. EERC 73-11, University of California, Berkeley, April 1974.

6- Chopra, A.K. "Dynamics of Structures Theory and Application to Earthquake Engineering", Prentice-Hall, 2001.

7- Chowdhury, P.C., "An Alternative to Normal Mode Method", Compst, Vol. 5, p 315, 1975.

8- Chowdhury, P.C., " The Truncted Lanczos Algorithm for Partial Solution of the Symmetric  Eigenproblem", Compst, vol. 6, No. 6, pp 439-446, 1976.

9- Clough, R.W., Mojtahedi, S., "Earthquake Response Analysis Considering Non-Proportional Damping", EESTDY, vol.4, pp 489-496, 1976.

10- Clough, R.W., Penzien, J.P., "Dynamics of Structures", Mc Graw Hill, 1975.

11- Clough, R.W., and Wilson, E.L., "Dynamic Analysis of Large Structural Systems with local Nonlinearities", CMAME, vol. 17/18, pp 107-129, 1979.

12- Craig, R.R., "Structural Dynamics an Introduction to Computer Methods", John Wiley & Sons, 1981.

13- Felippa, C.A., Park, K.C., "Direct Time Integration Methods in Nonlinear Structural Dynamics", CMAMA, Vol. 17/18, pp 227-318, 1979.

14- Ferrarite, A. J., Valenzuela, E.C., Ellwanger, G.B., "An Integrated Computational Procedure for the Analysis of Offshore structures Supported by piles", AdvEngsoft, vol. 2, no.4, pp 169-173, 1980.

15- Gregory, R.T., "Results Using Lanczos Method for Finding Eigenvalues of Arbitrary Matrices", J. Soc.Ind. and Appl Math, vol. 6, pp 182-188, 1958.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روش های موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش های موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فایل ورد (word) دارای 189 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش های موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه روش های موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فایل ورد (word)

1-1 مقدار

1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌

2 بررسی كارهای انجام شده تاكنون

2-1 عملكرد اجزای شبكه بصورت مستقل

2-1-1 عملكرد فیزیكی و آسیب پذیری

2-1-2 كارآیی

2-2-1 ازائه معیارهای كارایی

2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی

2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی

2-3عملكرد كلی شبكه حمل و نقل

2-3-1 بررسی معیارهای كارایی شكبه تخریب شده

2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی

2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای

2-3-5 ارزیابی ریسك منطقه‌ای

2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان

2-4سفرهای ترافیكی بعد از زلزله

2-4-1-رابطه بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله

4-1 عملكرد شبكه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته

4-2 عملكرد شبكه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر

4-2-1زلزله كوبه ژاپن

4-2-1-1 پلها و راههای اصلی كوبه

4-2-1-2 راه آهن كوبه

4-2-1-3 سیستم متروی كوبه

4-2-1-4 فرودگاههای اطراف كوبه

4-2-2 لزله نورث ریج. كالیفرنیا آمریكا

4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریكا

4-2-4 زلزله ارمنستان

4-2-5 زلزله كاستاریا

4-2-6 زلزله مكزیكوسیتی، مكزیك

4-2-7 زلزله فیلیپین

4-2-8 زلزله ازمیت تركیه

5ستاریوی زلزله

5-1كارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله

5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو

5-2-1 زلزله

5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله

5-2-3 آنالیز زلزله

5-2-4 پهنه بندی لرزه ای

5-2-5 روش‌ پهنه بندی حركات زمین تحت اثر زلزله

5-2-5-1 لرزه خیزی

5-2-5-2 كاهش شدت حركات زمین در اثر دورشدن از مركز زلزله

5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حركات زمین لرزه

5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت كم

5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت كم

5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد

5-2-9كارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه

6 تقاضا

6-1 سفرهای خدماتی

6-2 سفرهای امدادی

6-3 برآورد مجروحین

6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها

6-3-2 طبقه بندی ساختمانها

6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها

6-3-4 نسبت تلفات انسانی

6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران

6-3-4-2  برآورد تلفات برای شهرتهران

7 بررسی رفتارهای انسانی

7-1 رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله

7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان

7-1-2 مشكلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید كننده‌آن

7-1-2-1اشغال سطح خیابانها

7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی

7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده

7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن

7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع

7-1-3 راههای مواجهه با این مشكلات

7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی

7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر

7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله

7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی

7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی

8 برآورد عرضه

8-1 برآورد شبكه حمل و نقل بعد از زلزله

8-1-1 اجزاء شبكه

8-1-1-1 راهها

8-1-1-2  تقاطعات

8-1-1-3 پلها

8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبكه

8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبكه‌حمل و نقل بعد از زلزله

8-1-3-1 خرابی بدنه راه

8-1-3-2 تونل

8-1-3-3  خرابی پل

8-1-3-4 منحنیهای شكنندگی یا خرابی پلها

8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبكه حمل و نقل بعداززلزله

8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر

8-1-4-2  عوامل ترافیكی

8-2 برآورد مراكز امداد رسانی

8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراكز امدادی

8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح

8-2-3 عملكرد بیمارستان بعد از زلزله

8-2-4 خرابی بیمارستانها

9 توزیع

9-1 شبیه سازی

9-1-1 روشهای ضریب رشد

9-1-2 ضریب رشد بكنواخت

9-1-3 روش میانگین ضریب رشد

9-1-4 مدل فراتر

9-1-5 مدل دیترویت

9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)

9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد

9-1-8 مدل جاذبه

9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه

9-1-10 مدل فرصت بینابینی

9-2 توزیع به كك مدلهای برنامه ریزی خطی

9-3 مقایسه بین مدلهای توزیع

10 مدلهای تخصیص

10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (كوتاهترین مسیر)

10-1-1 الگوریتم كوتاهترین مسیر

10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)

10-2-1 روند تخصیص افزایشی

10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و كم

10-3-3 روند میانگین متوالی

10-3 تخصیص احتمالاتی

10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی

10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی

10-4 روش برنامه ریزی خطی

10-5 روشMcLaughiln

11 تحلیل ریسك

11-1 شبیه سازی مونت كارلو

11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت كارلو

11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS

11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت كارلو

11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی

11-4-1 توابع توزیع

11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی

12 ارائه مدل

12-1 سناریوی زلزله

12-2 برآورد تقاضا

12-3 برآورد عرضه

12-3-1 برآورد شبكه حمل ونقل

12-3-2-1 @ Risk

12-4-1 الگوریتم كوتاهترین مسیر

12-4-2 برنامه ریزی خطی

12-4-3 نرم افزار مدل

12-4-4 قابلیت توسعه

12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیك غیرامدادی رسانی

12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت كنترل برترافیك

12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراكز امدادشده رسانی

12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراكز امداد رسانی

12-4-4-5  مبداء و مقصدها مجازی

12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان

12-5 ارزیابی شبكه

12-5-1 ارزیابی كل شبكه

12-5-2 ارزیابی اجزاء شبكه

12-5-2-1 تحلیل حساسیت

13 بكارگیری مدل

13-1 شبكه ساده با یك مبداء و مقصد

13-1-1 روندانجام تحلیل شبكه

13-2 شبكه متشكل از چند مبداء‌و مقصد

13-2-1 نتایج تحلیل

14- پیشنهادات برای كارهای آینده

 

 

مقدمه

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شكبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبكه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای كاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملكرد شبكه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن كسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبكه را از نظر بازسازی تعیین نماییم.
در این سمینار به  ارزیابی عملكرد شبكه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است.
ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد. سپس میزان آسیبهای احتمالی شبكه  حمل و نقل و وضعیت مراكز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد. برای اینكار از نمونه سازی مونت كارلو و LHS  و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبكه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبكه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد. در این سمینار شبكه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. به كمك این روش می توان ضمن ارزیابی شبكه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت. همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری كرد. مراكز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی كرده و یا مراكز امدادی جدید را امكان یابی كرد، برای اولیت بندی كرده و یا مراكز امدادی جدید را مكان یابی كرد. برای مدیریت بحران و كنترل ترافیك پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملكرد اجزاء شبكه حمل و نقل محاسبه كرد. این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری كه شبكه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و كاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد. مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه روش های موجود برای بررسی شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فایل ورد (word)
 

1-    حمدی ، طه ، آشنایی با تحقیق در عملیات، مركز نشر دانشگاهی، ترجمه بازرگان

2-    برجیان ، «آسیب پذیری شریانهای ترابری ایران» اولین همایش  ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی،  مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهدیس زلزله، تهران

3-     بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، بررسی  خسارات وارده به بخش صنعتی – خدماتی وشبكه ها وامكانات زیربنایی در زلزله‌منجیل ، تهران

4-     ارزیابی  میزان آسیب پذیری شبكه های حیاتی در اثر وقوع زمین لرزه واثر گذاری جانبی و ثانویه اولین هماش ملی مهندسی زلزله  شریانهای حیاتی، تهران

5-    حسابی. علی میرزا، حسینی، محمود، مطالعه مشكلات ترافیكی در واكنش  اضطراری آتش نشانی تهران پس از وقوع زلزله شریانهای حیاتی، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران،

6-    برجیان حبیب آیین نامه های طراحی لرزه  ای پلهای بزرگراهی (یك بررسی تاریخی) . اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران،

7-    زند، كارن، آسیب پذیری راهها و عناصر وابسته به آن زلزله، اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی ، موسسه بین المللی زلزله شناشسی و مهندسی زلزله تهران،

8-     وزات مسكن و شهرسازی،  آیین نامه راههای شهری ایران ( بخشهای 1 و 7) ،

9-     بهبانی. حمید قهرمانی ، امینی ، احمد نژاد، مهندسی ترافیك تئوری و كاربرد. سازمان حمل ونقل  و ترافیك. تهران ،

10-    بررسی آسیب پذیری تهران در برابر زلزه . ابعاد اجتماعی و اقتصادی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، تهران

11-ناطق الهعی، فریبرز پویان، آسیب پذیری لرزه ای شهرها – مطالعه موردی شهر تهارن مجله بنا، شماره

12-ناطق الهی، فریبرز ایزدخواه، یاسمین آسیب پذیری ابر شهرها در برابر زمین لرزه – مطالعه موردی شهر تهران ، برنامه كاهش اثرات ساختار مدیریت بحران زمین لرزه در مراكز بهداشتی درمانی – مطالعه پایداری شیبها در بزرگراههای تهران، مجله بنا،  شماره 12 و

13- حسینی، محمود، مباحث بنیادی پلهای  بتنی،  دانشگاه فردوسی مشهد

14-مقدم، حسن ، طرح لرزه ای پلها، مركز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری ،

15- مركز تحقیقات ساختمانی و مسكن ایران، آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ویرایش دوم،

16- عادلی، مهندسی زلزله

17- هائری محسن، گتمیری بهروز، ریزپهنه بندی لرزه‌ای ، مناطق شهری، بنیاد مسكن انقلا ب اسلامی،

 

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید