بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 فهرست مطالب

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه‌های فرعی

روش تحقیق

ابزار تحقیق

نظرات مربوط به سهام

فرضیه ارزشیابی نادرست

فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد

فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)

فرضیه انتقال ثروت

نظرات مربوط به وام

وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی

مطالعات داخلی

نتایج مطالعات داخلی درباره تاثیر انتشار سهام و دریافت وام بر ارزش شرکتهای بورس

نحوه انجام تحقیق

متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

جامعه آماری

قلمرو زمانی تحقیق

نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

علائم اختصاری مربوط به متغیرها

آزمون نرمال بودن داده ها

نرمال نمودن داده ها

آزمون همبستگی داده ها

آزمونهای اضافی مربوطه

ناهمسانی واریانس

خودهمبستگی

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات

آزمون فرضیه‌های فرعی

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه اصلی

شیوه اول آزمون فرضیه

شیوه دوم آزمون فرضیه

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

فرضیه فرعی اول

فرضیه فرعی دوم

فرضیه اصلی

نتیجه گیری کلی

مشکلات

محدودیتها

پیشنهادات

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

شرکت‌ الف‌ (سهامی‌ خاص‌)

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ?? اسفندماه‌ ?×??

 

بیان موضوع

اصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سهام از نظر هزینه سرمایه، میزان بهره و یا سود تقسیمی آن، مزایا و منافع هر یک و اثرات آن بر روی بازده سهام قابل بحث است. در مورد ساختار سرمایه نیز همواره این دغدغه وجود داشته که آیا می‌توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه از طریق فعالیتهای تامین مالی ارزش سهام در بازار را تغییر داد یا خیر.
با توجه به توضیحات فوق این سؤال مطرح است که:
آیا بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که لازمه آن مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمتر هستند پس در واقع عامل اصلی فعالیت مستمر بورس اوراق بهادار با یک روند رو به رشد همانا ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. بنابراین به منظور تداوم و افزایش مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
تأمین مالی از جمله مسائلی است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سهامداران می‌خواهند تصمیمات تأمین مالی به گونه‌ای سازماندهی شود که بازدهی سهام آنها بیشتر شود و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که انتشار سهام و استقراض چه اثری بر بازده سهام دارد و آیا این تغییرات می‌تواند به نفع آنها باشد یا خیر.
.
 اهداف تحقیق
  تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی اساسی در جهت كمك به سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران سرمایه گذاری و دیگر ذینفعان در پیش بینی بازده سهام و اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری (خرید و فروش سهام).
 فرضیه‌های تحقیق
جریان وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از دو دسته فعالیت ناشی می‌شود. یک دسته مربوط به سهام است که شامل صدور سهام می‌باشد و دسته دیگر مربوط به تسهیلات مالی است که شامل دریافت وام و بازپرداخت اصل آن می‌شود. لذا بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با طرح فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر انجام می‌گیرد:
 فرضیه اصلی
بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.
 فرضیه‌های فرعی
1- بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.
2- بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.
 روش تحقیق
روش تحقیق حاضر پیمایشی- اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.
 ابزار تحقیق
جهت گردآوری اطلاعات از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعاتی موجود استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به فعالیتهای تأمین مالی از صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها از ترازنامه استخراج می‌گردد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم‌افزارهای آماری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرضیات مالی

نظرات مربوط به سهام
فرضیه ارزشیابی نادرست
این فرضیه می گوید شركت ها اوراق بهادار جدید را زمانی منتشر می كنند كه گران قیمت گذاری شود . پس هم انتشار سهام و هم انتشار اوراق قرضه پیش بینی می شود با بازده آتی سهام رابطه منفی داشته باشد.بنابراین طبق این فرضیه شرکتها رویدادهای تأمین مالی خارجی شان را زمانبندی می کنند تا از قیمت گذاری نادرست اوراق بهادارشان در بازارهای مالی سود برند. این فرضیه یک رابطه منفی را بین تغییرات تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام پیش بینی می کند یعنی انتشار سهام و اوراق قرضه منجر به بازده کمتر آتی سهام و بازخرید سهام و اوراق قرضه منجر به بازده بیشتر آتی سهام می شود و نیز اینکه اثر قیمت گذاری نادرست برای سهام در مقایسه با اوراق قرضه بزرگتر است

فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد
طبق این فرضیه رویداد های تامین مالی خارجی شركت ها به طور سیستماتیك با تصمیمات سرمایه گذاری اضافی مدیریت مرتبط است در واقع شركت هایی كه جدیدترین تامین مالی را انجام می دهند درگیر جدیدترین سرمایه گذاری ها می شوند كه منجر به سرمایه گذاری بیش از حد می شود و به واسطه رابطه منفی قوی بین سرمایه گذاری های جدیدتر و بازده آتی سهام شركت ها، این فرضیه یك رابطه منفی قوی بین تامین مالی خارجی جدید و بازده آتی سهام پیش بینی می كند
فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)                                                                     
  از دیدگاه این فرضیه ،انتشار سهام عادی جدید باعث کاهش دراهرم مالی می شود . به دلیل از دست رفتن مزیت مالیاتی در اثر تامین مالی با سهام ، کاهش اهرم مالی باعث کاهش قیمت سهام شده و مقدار یا درصد کاهش قیمت با اندازه انتشار رابطه مستقیمی دارد . انتشار سهام به منظور بازخرید قرضه موجود، اثرات منفی بیشتری را نسبت به انتشار سهام به قصد تامین مالی مخارج سرمایه گذاری جدید دارد. زیرا تاثیر بیشتری را روی اهرم مالی خواهد داشت. انتشار قرضه جدید ،بدهی های مالیاتی آتی را کاهش داده و در نتیجه تاثیر مثبتی را روی قیمت سهام خواهد داشت .

فرضیه انتقال ثروت
 این فرضیه می گوید آن دسته از رویدادهای تأمین مالی كه اهرم مالی را كاهش می دهند، احتمال وضعیت نامطلوب مالی را كاهش می دهند ،بنابراین ثروت را از سهامداران به قرضه داران منتقل می كنند و آنهایی كه اهرم مالی را افزایش می دهند ،احتمال وضعیت نامطلوب مالی را كاهش داده و در نتیجه ثروت را از قرضه داران به سهامداران منتقل می كنند. پس رویدادهایی كه اهرم مالی را افزایش می دهند با بازده آتی سهام رابطه مثبت و آنهاییكه اهرم مالی را كاهش می دهند رابطه منفی با بازده  آتی سهام دارند بنابراین طبق پیش بینی فرضیه انتقال ثروت تغییرات نهایی در بدهی با بازده سهام رابطه مثبت وتغییرات نهایی در سهام با بازده سهام رابطه منفی دارد.

نظرات مربوط به وام
وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی
از یك دیدگاه وام می‌تواند به خصوص با نقش خود در ایجاد اطلاعات جدید وی‍ژه  راجع به فرصتهای سرمایه‌گذاری، افزایش جریانات نقدی شرکت و کاهش احتمال ناتوانی پرداخت، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بین فعالان مختلف بازار را كاهش داده و واکنش  متفاوت بازار را به دنبال داشته باشد و این در حالی است که بنا به عقیده دیگر، وام حاوی هیچگونه اطلاعات جدیدی نبوده و عدم تقارن اطلاعاتی بازار را کاهش نمی دهد.

مطالعات داخلی

نتایج مطالعات داخلی درباره تاثیر انتشار سهام و دریافت وام بر ارزش شركتهای بورس

علی باغانی(1384) : بین تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

جابر زحمتکش(1384) : بین روشهای تأمین مالی ساختار مالی شرکتهای فعال در صنعت سیمان و بازده سهام آنها رابطه معنی داری وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثیر میزان بدهی در ساختار مالی شرکتها قرار نمی گیرد.
مهرداد ولی پور (1384) : بین ساختار سرمایه و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثیر بدهی های بلند مدت قرار نمی گیرد.
حمید دهقانی فیروز آبادی(1383) : انتشار سهام باعث افزایش قیمت سهام شرکتها می شود و دریافت وام اثری بر قیمت سهام ندارد
میر کریم عبادی دولت آبادی (1381): تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی اثر بیشتری روی بازده سهام دارد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی سیستم حقوق دستمزد شبکه بهداشت مرکزی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی سیستم حقوق دستمزد شبکه بهداشت مرکزی فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی سیستم حقوق دستمزد شبکه بهداشت مرکزی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی سیستم حقوق دستمزد شبکه بهداشت مرکزی فایل ورد (word)

مقدمه :  
فصل اول  
آشنایی کلی  
با محل انجام پروژه  
آشنایی با محیط انجام پروژه :  
فصل دوم  
بررسی سیستم حسابداری  
تاریخچه حسابداری :  
حسابداری در ایران :  
تعاریف حسابداری:  
اصول محدود کننده حسابداری :  
نمودارامور مالی :  
کار بودجه :  
لیست حقوق شامل :  
فوق العاده نوبت کاری :  
کشیک ( آنکال ) :  
فوق العاده سختی کار :  
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی :  
دریافت و پرداخت :  
واحد دفتر داری :  
دفتر بانک :  
دفتر هزینه :  
واحد اموال ( جمعداری اموال ) :  
بودجه نویسی :  
اصلاح بودجه :  
فرم برنامه و بودجه 1384  
اعتبارات:  
تخصیص اعتبار :  
سند فوق الذکر شامل اجزا زیر است :  
هزینه های جاری و عمرانی و اختصاصی :  
هزینه های اختصاصی :  
روند کار دفتر داری :  
کارپرداز چه کسی است :  
علی الحساب :  
صورت مغایرت بانکی شامل :  
حقوق و دستمزد :  
آیتم های حقوق و دستمزد :  
افزایش سنواتی :  
بدی آب و هوا :  
فوق العاده جذب :  
تفاوت حداقل دریافتی :  
هزینه اولاد :  
فوق العاده ویژه :  
حق عائله مندی :  
محل خدمت :  
سختی شرایط کار :  
کارمندان ممتاز :  
بیمه:  
بیمه عمر :  
آیتم های کسورات :  
مالیات:  
مساعده :  
کرایه منزل :  
حق بیمه تعهدی :  
حق بیمه غیر تعهدی :  
وام :  
تعاونی :  
صندوق ذخیره :  
دیسکت.  
کارانه :  
بیمه عمر :  
برای محاسبه مالیات :  
تفاوت احکام :  
بایگانی اسناد مالی :  
رسیدگی داخلی :  
سند باید دارای ضمائم زیر باشد تا به صورت یک سند قانونی در نظر گرفته شود :  
فصل سوم  
انتقادات :  
نتیجه گیری :  
پیشنهادات :  

مقدمه

 حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در ادره امور دولتها و حکومتهای محلی ایفا می نماید. حسابداری بخش عمومی و بالاخص دستگاه ها و ادارات دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روشها و رویه های فنی اطلاق می گردید که بر اساس ان منابع و مصارف مالی دولتها و حکومتهای ثبت و ضبط و گزارش می گردید

 اما امروزه در حسابداری تحولات شگرفی ایجاد شده است که علاوه بر وظایف فوق وظیفه پاسخگویی به مردم که در واقع صاحبان حق هستند به وظایف دولتها و دولتمردان افزوده شده است. هدف کارآموزی این است که

1- هر آنچه به صورت تئوری در دانشگاه آموختیم ایم. به صورت عملی در محیط کارآموزی تجربه کنیم

 2- آشنایی با سیستمهای مختلف حسابداری در ادارات دولتی و شرکتها

3- درک بهتر دروس مختلفی که در دانشگاه گذرانده ایم و لمس آموزش تئوری با آموزش عملی

 4- شناخت دانشجویان از استعدادها

آشنایی با محیط انجام پروژه

 شبکه بهداشت و درمان زیر مجموعه ای از دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد که مهمترین اهدافش موارد زیر می باشد

1ـ بهداشت مادر و کودک از طریق ارائه خدمات بهداشتی رایگان مانند توزین مرتب کودکان زیر 6 سال، آموزش تغذیه تکمیلی و مراقبت از مادران باردار

2ـ تنظیم خانواده و کنترل رشد بی رویه جمعیت که از طریق کارشناسان بهداشت به مردم آموزش داده می شود با کمترین افراد خانواده می توان جامعه ای سالم، اقتصادی، باسواد و کارآمد داشته باشیم

3ـ ارائه خدمات بهداشتی رایگان به مردم روستا جهت سالم زندگی کردن و جلوگیری از شیوع بیماریهای مزمن و عفونی

4ـ واکسینه کردن کودکان جهت پیشگیری از بیماریهای 9 گانه

5ـ کنترل مواد غذایی و آب بهداشتی از طریق بهداشت محیط

6ـ ارائه خدمات درمانی در سطح بیمارستانی بصورت سرپایی و بستری جهت درمان

7ـ ارائه آموزشهای لازم جهت پیشگیری از بیماریهای واگیردار همچون ایدز، هپاتیت B ، سفلیس و ;

8ـ تامین، حفظ و ارتقاء و سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان از طریق فعالیتهایی همچون آموزش بهداشت در مدارس، انجام معاینات غربالگری دانش آموزان، شناسایی و ارجاع دانش آموزان مشکل دار

9ـ آموزش تغذیه ای گروههای آسیب پذیر مثل کودکان زیر 6 سال، مادران باردار، افراد فشارخونی، دیابتی

10-دستیبابی معیارهای تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت

تاریخچه حسابداری

  در عصری کـه جوامع بشـری همواره در حال پیشرفت های علمـی و صنعتـی و اقتصـادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتهار ا جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود. از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد

این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگه داری حسابها بوجود آمد

لوکاپاچیولی (luca Pacioli) یک کشیش ایتالیایی در واقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکاپاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دو طرفه در سراسر اروپا گردد. وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل ری خود را در توصیف سیستم حسابداری دو طرفه به کار برد. با وجود اینکه در این کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارایی های ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است، به دلیل سادگی مورد استفاده قرار گرفت

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی انگلستان، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت پس از انقلاب صنعتی آمریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه کامل پیدا نمود

حسابداری در ایران

 حسابداری در ایران در حوزه نظری تحت تاثیر جریانات پازیتیویستی رشد زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. براساس این تعریف : حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پولی. این تعریف ترجمه کاملی است از تعاریف مختلف که حسابداری در عصر پازیتیوسیم یعنی دهه های 40 الی 60 سده پیشین در دنیا رواج داشته است. لازم به ذکر است حسابداری شاخه های گوناگون دارد. فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل ری خود را در توصیف سیستم حسابداری دو طرفه به کار برد

تعاریف حسابداری

 حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرار گرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعریف های گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

 1ـ فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد

 2ـ حسابداری عبارت است از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیری های آگاهانه انجام می شود

 3ـ حسابداری عبارت است از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیان گذاری یک سری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه به دست آوریم

اصول محدود کننده حسابداری

 1ـ اهمیت : معیاری برای افشای اقلام و رویدادهای مالی که به طور معقول انتظار می رود و در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتها و گزارشهای مالی موثر باشد

 2ـ محافظه کاری : عرف سنتی حسابداران برای قضاوت در امور تردیدآمیز که انتخاب مبالغ کمتر سود یا ارزش دارایی ها را ایجاب می نماید. به عبارت دیگر شناسایی زود هنگام هزینه ها و زیان ها و شناسایی دیر هنگام درآمدها و سودها

کار بودجه

پیش بینی درآمـدها و هـزینه ها  با توجـه به عملکرد سال گذشته دستگاه اجرایی مربوطه می باشد

اعتبارات جاری : بیشتر برای پرداختهای پرسنلی و اعتبارات اختصاصی برای پرداختهای هزینه ای می باشد

اعتبارات عمرانی : برای ساخت و ساز خانه های بهداشت، تجهیزات بیمارستان و خرید دستگاه های بی هوشی و دستگاه های پزشکی گران قیمت استفاده می شود

دریافت و پرداخت : وظیفه اصلی این واحد پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی می باشد

حقوق و مزایای کارکنان شامل : حقوق اضافه کاری، حق ماموریت، طرح تمام وقت پزشکان، حق مدیریت پزشکان، کشیک و آنکال، کمک ضروری، کمک هزینه ازدواج و فوت

اسناد حقوقی شامل : لیست حقوق، روکش و حواله، برگ کسورات

اجزا اسناد هزینه شامل : خود سند هزینه، قبض انبار، درخواست، رسید انبار، برگ مالیاتی، در طرح های عمرانی موافقت نامه هم اضافه می شود

لیست حقوق شامل

حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، فوق العاده سختی شرایط کار، فوق العاده نوبتکاری، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده کار با اشعه، فوق العاده ویژه ، فوق العاده محل خدمت، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد، حداقل حقوق

سه نسخه از احکام حقوقی به امور مالی منتقل می شود (یک نسخه به بایگانی، دو نسخه به واحد دریافت و پرداخت که یک نسخه آن ضمیمه لیست حقوقی می شود

فوق العاده نوبت کاری

مربوط به افرادی است که به صورت شیفتی کار می کنند مانند پرسنل بیمارستان و نگهبان و خدمات

کشیک ( آنکال )

فقط مربوط به پزشکان است. مثلاً اگر ساعت 3 شب مورد اورژانسی پیش بیاید با پزشک تماس گرفته می شود و او به بیمارستان مراجعه می کند که دستمزد این مراجعه جز حقوق او نیست بلکه به حساب کشیک ( آنکال)  ثبت می شود

فوق العاده سختی کار

به افرادی که در محیط های پر سر و صدا کار می کنند. مانند : ماشین نویس ها (البته در گذشته که با دستگاههای قدیمی کار می کردند) و افرادی که در بیمارستان مشغول بکار هستند، فوق العاده سختی کار تعلق می گیرد

 حق عائله مندی و حق اولاد هم فقط به مردان تعلق می گیرد

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

حق محرومیت در روستا بیشتر است تا شهر (یعنی  فردی  که  در روستا کار می کند نسبت  به فردی که در شهر کار می کند. حق محرومیت بیشتری به او تعلق  می گیرد) هرچه محرومیت بیشتر حق آن نیز بیشتر است

دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت تمام سندها را تهیه می کند و تاریخ می زند و تمام امضاهای لازم را نیز ثبت می کند

وظیفه اصلی دریافت و پرداخت صدور فیش حقوقی، انجام کسورات بانکی (بیمه هایی که از افراد کم می شود)

بعد این اسناد و لیست ها ی حقوق  به واحد رسیدگی اسناد فرستاده می شود و پس از بررسی آنها به واحد تامین اعتبارات منتقل می شوند پس از اینکه تامین اعتبار شدند به واحد صدور چک فرستاده می شوند. بعد دوباره به واحد دریافت و پرداخت ارسال می شوند تا کسورات بیمه و مالیات را انجام دهند و در نهایت به حسابهای افراد نزد بانک واریز می گردند. (دیسکت می گیرند) یعنی اطلاعات حقوقی و سایر مشخصات کارمندان شبکه بهداشت و زیر مجموعه های آن را روی دیسکت ذخیره و به بانک می دهند تا اطلاعات را وارد کامپیوتر کنند

در نهایت یکی یک نسخه از فیش های حقوقی به بایگانی اسناد فرستاده می شود و اصل آن به دانشگاه علوم پزشکی اهواز ارسال می گردد

واحد دفتر داری

 

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علم اقتصاد، مكتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علم اقتصاد، مكتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علم اقتصاد، مكتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده‌     
اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ كه‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و كتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی  از یکدیگر امری بی حاصل است.
در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مكتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یك‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیكتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ كه‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and
Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.

Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.
        In this article we first define the concepts of economics, school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam, the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.

Keywords: Economics, Science, School, Islam, Economic System

 
مقدمه‌
          بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامی‌ بسیار زیاد است‌. عده‌ای‌ از دانشمندان‌ اسلامی‌ در پی‌ تئوریزه‌ كردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامی‌ بوده‌ و هستند.  بعضی‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوری‌» است‌. عده‌ای‌ نیز بر این‌باورند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتی‌» است‌. بعضی‌ دیگر بر این‌ اعتقادند كه‌ در اقتصاد اسلامی‌ نمی‌توان ‌مفاهیم‌ اثباتی‌ و دستوری‌ را از هم‌ تفكیك‌ كرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌ای‌ دیگر از علمای‌ اسلامی‌ به‌ نحو دیگری‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ می‌كنند گروهی‌ بر این‌ باورند كه‌اقتصاد اسلامی‌ همان‌ «مكتب‌ اقتصادی‌» است‌.  عده ای نیز‌ اعتقاد دارند كه‌ اقتصاد اسلامی‌ نوعی‌ «سیستم‌ اقتصادی ‌است‌» و گروهی‌ به‌ آن‌ با دیده‌ مسائل‌ اخلاقی‌ می‌نگرند.این‌ مقاله‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروری‌ خلاصه‌ بر مفاهیم‌ «علم‌»، «مكتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» جایگاه ‌اقتصاد اسلامی‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.

 
پی نوشت ها
1- مصباح، محمد تقی، « آموزش فلسفه جلد 1»،  سازمان تبلیغات اسلامی،  1364  ص 61.
2- سامو ئلسن، پل ” اقتصاد جلد 1 ”  ترجمه پیرنیا حسین، بنگاه ترجمه و نشرف 1365، ص 6 .
3- صدر،  محمد باقر ” اقتصاد ما جلد 1″، ترجمه محمد کاظم  موسوی، جهاد سازندگی خراسان،1360 ص7 .
4- صدر، محمد باقر” اسلام و مکتبهای اقتصادی”، ترجمه محمد نبی زاده،  انتشارات مرتضوی،  1355.ص 148.
5- و لله ملک السماوات و الارض وما بینهما و الیه المصیر. سوره مائده آیه 18.
6- بختیاری،  صادق « لزوم تلاش در جهت تدوین علم اقتصاد با رویکرد اسلامی”، مجله دانشکده علوم اداری  و اقتصاد،  سا ل دوازدهم،  شماره 1 ، صفحه 73.
7- فرهنگ،  منوچهر،  “فرهنگ علوم اقتصادی”،  مو سسه عالی علوم سیاسی،  1351 ص 113.
8-  صدر،  محمد باقر،  ” اقتصاد ما جلد2″،  ترجمه دکتر اسپهبدی ،  جهاد سازندگی خراسان،  1360  ص 19.
9- و احل الله البیع و حرم الربا، سوره بقره ،آیه 275.
10 – تعاونوا علی البر و التوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان ،سوره مائده،آیه 2.
11- Positive Economics.
12- Normative Economics.
13-   خورشید،  احمد،” مطالعاتی در اقتصاد اسلامی”،  ترجمه محمد جواد مهدوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1374، ص20.
14- همان ماخذ، ص20 .
15- Lipsey, et at, 1966, p  291.
16- کا توزیان،  محمد علی ” ایدئولوژی و روش در اقتصاد “،  ترجمه ،  م قائده،  1374 ص 148.
  مبارک،  محمد،  ” النظام الاسلامی الاقتصادی مبادی و قواعد عامه”،  بیروت دارالفکر،  1974،  ص10.
17- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ” درآمدی بر اقتصاد اسلامی”،  موسسه در راه حق،1363 ص 8.
18- همان مأخذ ص 11.
19- همان مأخذ ، ص  13.
20- صدر،  محمد باقر ” اسلام و مکتبهای اقتصادی”، ترجمه محمد نبی زاده،  انتشارات مرتضوی،1355،ص 135.
21- همان مأخذ ، ص  169.
22- نهج البلاغه،  فیض الاسلام،  خطبه 157 .
23- سا مو ئلسن،  پل، “اقتصاد جلد 1 “،  ترجمه پیر نیا  حسین،  بنگاه ترجمه و نشر،  1356، ص  8..
24- و احل الله  البیع و حرم الربا ، سوره بقره ، آیه 275،   یا ایها الذین آ منو لا تاکلوا الربا اضعافاً مضاعفه سوره آل عمران ، آیه 130 .
25- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام-  حر عاملی،وسائل الشیعه،ج 17، ص 341
26- کی لا یکون دوله بین الا غنیاء منکم   ، سوره حشر، آیه 7.
27- فرشاد،  مهدی ” نگرش سیستمی”، انتشارات امیر کبیر، 1362، ص41.
28- همان مأخذ،  34.
29- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،  ” درآمدی بر اقتصاد اسلامی”،  موسسه در راه حق، 1363 ص 14.
30- همان مأخذ،  ص 14.
31- صدر، سید کاظم، ” اقتصاد صدر اسلام ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1375، ص، ض.
32- فصلنامه تخصصی  اقتصاد اسلامی،  سال دوم شماره هشتم ، 1381 ص 10-11.
33- Vogt, Cameron and Dolan, 1988, p 10
34- Lipsey, et at. 1988, p 9.
35- بناء رضوی، مهدی، “طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی”،  بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1367،  ص 205.
36- صدر، محمد باقر،” اقتصاد ما “. جلد اول ، ص 8
37- فاستوی علی سوقه ـ سوره فتح، آیه 29.
38- فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ـ سوره حجرات، آیه 9.
39- و ان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. سوره بقره، آیه 279 .
40- و لا توتواالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً. سوره نساء، آیه 5.
41- انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه.  سوره حدید، آیه 7.                             
42- بعضی از نویسندگان نظام اقتصادی اسلام را ثابت می پندارند. برای توضیح بیشتر مراجعه شود به  میر معزی سید حسین، “اسلام و نظام اقتصادی” فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره سوم، 1380، ص 91-107.
43- منظور همان حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه است. وسائل الشیعه جلد 27، ص 169.

 
منابع‌ و مآخذ
1ـ «قرآن‌ کریم»، ترجمه‌ الهی‌ قمشه‌ای‌، انتشارات‌ علمی‌، 1356.
2ـ «نهج‌البلاغه‌»، ترجمه‌ فیض‌الاسلام‌، 1351.
 3ـ «المعجم‌ المفهرس‌»، محمد فؤاد عبدالباقی‌، انتشارات‌ اسماعیلیان‌، 1364.
4 – حر عاملی، وسائل الشیعه ، جلد 27.
5 –  امام‌ خمینی‌، «موضوعات‌ و رهنمودهای‌ اقتصادی‌»، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی، 1362.
6 –  مجله‌ دانشكده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌، دانشگاه‌ اصفهان‌، سال‌ دوازدهم‌، شماره‌  1،  1377.
7 –  فصلنامه  تخصصی اقتصاد اسلامی ، سالهای مختلف.
 8-  دفتر همكاریهای‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، «درآمدی‌ بر اقتصاد اسلامی‌»، مؤسسه‌ در راه‌ حق‌، 1363.
 9 ـ صدر، سیدمحمدباقر، «اسلام‌ و مكتبهای‌ اقتصادی‌»، ترجمه‌ محمد نبی‌زاده‌، انتشارات‌ مرتضوی‌، 1355.
10ـ صدر، محمد باقر، «اقتصاد ما جلد 1»، ترجمه‌ محمد كاظم‌ موسوی‌، جهاد سازندگی‌ خراسان‌، 1360.
11ـ صدر، محمدباقر، «اقتصاد ما جلد 2»، ترجمه‌ دكتر اسپهبدی‌، جهاد سازندگی‌ خراسان‌، 1360.
12ـ صدر، سید محمدباقر، «نهادهای‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، ترجمه‌ غلامرضا بیات‌، فخرالدین‌ شوشتری‌، 1358.
13- صدر، سید کاظم، ” اقتصاد صدر اسلام” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 .
14ـ  مظاهری‌، حسین‌، «مقایسه‌ای‌ بین‌ سیستمهای‌ اقتصادی‌ جلد 1»، مؤسسه‌ دفتر انتشارات‌ اسلامی‌، بدون تاریخ‌
15ـ مطهری‌، مرتضی‌، «شناخت‌ در قرآن‌»، انتشارات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1361.
16ـ مصباح‌ یزدی‌، محمدتقی‌، «آموزش‌ فلسفه‌»، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، جلد اول‌، 1364.
17- سا مو ئلسن،  پل،  “اقتصاد جلد 1 “،  ترجمه دکتر پیر نیا ،  بنگاه ترجمه و نشر، 1356.
18ـ بهشتی‌،سید محمد، «اقتصاد اسلامی‌»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، پائیز 1362.
19ـ بهشتی‌، احمد، «اقتصاد در مكتب‌ توحید»، كانون‌ نشر حدید، بدون‌ تاریخ‌.
20 ـ هاشمی‌ رفسنجانی‌، «سیاست‌ اقتصادی‌»، حزب‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 1362.
21-گلزاده‌ غفوری‌، علی‌، «خطوط‌ اصلی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، نشر فجر، بدون‌ تاریخ‌.
22 ـ نوری‌، حسین‌، «اقتصاد اسلامی‌ جلد 1»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، 1366.
23 ـ فرشاد، مهدی‌، «نگرش‌ سیستمی‌»، انتشارات‌ امیركبیر، 1362.
24ـ دادگر، یدا…، «نگرشی‌ بر اقتصاد اسلامی‌»، پژوهشكده‌ اقتصاد دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، 1378.
25 ـ بناء رضوی‌، مهدی‌، «طرح‌ تحلیلی‌ اقتصاد اسلامی‌»، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، 1367.
26ـ تسخیری‌، محمدعلی‌، «درسهایی‌ از اقتصاد اسلامی‌»، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، 1368.
27ـ فرهنگ‌، منوچهر، «فرهنگ‌ علوم‌ اقتصادی‌»، تهران‌، مؤسسه‌ عالی‌ علوم‌ سیاسی‌، 1351.
28 ـ كاتوزیان‌، محمدعلی‌، «ایدئولوژی‌ و روش‌ در اقتصاد»، ترجمه‌ م،‌ قائد، تهران‌، 1374.
29 ـ جلال‌، رفعتی‌ (رفیع‌)، «اصول‌ حاكم‌ بر روابط‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، انتشارات‌ میلاد، 1357.
30 ـ احمد، خورشید، «مطالعاتی‌ در اقتصاد اسلامی‌»، ترجمه‌ محمدجواد مهدوی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، 1374.
31 – مبارک، محمد،” النظام الاسلامی الاقتصادی مبادی و قواعد عامه” ، بیروت، دارالفکر، 1974.
  32ـ  پایدار، حبیب‌ا…، «مالكیت‌ كار و سرمایه‌»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، بدون‌ تاریخ‌.
33- Lipsey R. Douglas, D. Purvis and P. Steiner Economics, Harper& Row Publisher. 1988  6th. Edition, New york.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات فایل ورد (word)

مقدمه
تاریخچه مخابرات
تعریف حسابداری
دایره حسابداری حقوق و دستمزد ( بخشی مرتبط به کارآموز )
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
1-2-4 حقوق پایه
2-2-4 ساعات کار عادی
3-2-4 ساعات کار اضافی (اضافه کاری)
4-2-4 نوبت کاری
5-2-4 پاداش
6-2-4 مرخصی استحقاقی
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
7-2-4 طرحهای تشویقی دستمزد
1-7-2-4 اهداف طرحهای تشویقی دستمزد
2-7-2-4 انواع طرحهای تشویقی دستمزد
طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم
8-2-4 کارآموزی
9-2-4 اوقات تلف شده
3-4 تنظیم لیست حقوق و دستمزد
4-4 کسور حقوق و دستمزد
1-4-4 مالیات حقوق و دستمزد
2-4-4 حق بیمه های اجتماعی
3-4-4 صندوق اجرا ( اجرائیات )
4-4- کسور توافقی
5-4-4- بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص
مساعدت با پیش پرداخت حقوق و دستمزد
بدی آب و هوا
حق اولاد
پاداش
عیدی
جریمه غیبت
خدمات درمانی
انوا وامها
مالیات
پیشنهادات و انتقادات

مقدمه

به معنای صوت فون به معنای دور و تله تلفن از نظر لغوی مرکب از دو کلمه یونانی است که توسط الکساندر گراهام بل اسکاتلندی در دهم مارس 1876 در امریکا ساخته شد و نخستین عبارت تلفنی دنیا در شهر بوستان با جمله وه , پروردگار ما چه کارهای شگفتی دارد , شنیده شد .جا دارد در این بخش از کلیه زحمتکشان و دست اندرکاران مخابراتی نهایت تشکر و سپاسگزاری را نمود که این دوره ارتباطات حد الامکان به سریعترین شکل و از نقطه ای به نقاط دیگر دنیا را فراهم آورده اند . همچنین تشکر ویژه ای از کارکنان اداره کل مخابرات استان مرکزی که امکان پیشرفت برای سایر ارگانها را آسانتر نموده و خود این اداره نیز با در نظر گرفتن وضعیت سالهای قبل پیشرفت چشمگیری داشته و واگذاری اکثر کارهای مخابراتی به پیمانکار اگر چه برای کارگران خیلی مفید نباشد اما ملاحظه می شود که برای مخابرات و پیشبرد کارهای آن تاثیر جالبی داشته و کارها دقیق تر و خیلی سریعتر انجام میشوند همچنین مسئولیتها تا حددود زیادی از خود مخابرات سلب و به عهده پیمانکار می باشد همانطور که گفته شد اگر چه مشکلاتی را به همراه دارد اما در کل در پیشبرد اهداف و انجام امور مخابراتی بسیار موثر بوده و نه تنها در اداره مخابرات بلکه در اکثر ارگانها نیز از این روش استفاده می شود

تاریخچه مخابرات

ایران قدیم نخستین پایه های ارسالی خبر در دنیای آن زمان را بنا نهاد . داریوش پادشاه هخامنشی چابک سواران دولتی را تربیت کرده بود که نوشته های دولتی را از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر ببرند و به چاپار برسانند . بدین ترتیب به وسیله این چ ابک سواران همیشه از اخبار دورترین نقاط کشور مطلع می شد . سیستم تلگراف در ایران زیر نظر علی قلی میراز , اعتضاد السلطنه ( فرزند فتعلیشاه) با موفقیت آزمایش شد و مورد توجه و تحسین بسیار قرار گرفت . سپس دستور داده شد از عمارت سلطنتی ارگ تا باغ لاله زار به مسافت حدود یک کیلومتر سیم کشی شود . در 19تیر ماه 1328 شمسی برای نخستین خبر ورود ناصر الدین شاه به چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان که اردوگاه تابستانی وی بود تلگرافی به تهران اطلاع داده شد

2- ارتباط تلگرافی به خارج شکور نیز در سال 1342 هجری شمسی به سویله اتصال خبر تبریز به شبکه تلگرافی روسیه برای نخستین بار برقرار شد

1264 شمسی آغاز شد . در آن زمان صاحب ارتباط تلفنی در ایران بین سالهای 1265 امتیاز راه آهن تهران ری برای ایجاد ارتباط بین گاز شهری و واگن خانه سیم کشی مورد نیاز را انجام داد و به این ترتیب ارتباط تلفنی برای نخستین در ایران دایر شد . در سال 1266 شمسی نیز بین کامرانیه شمیران و عمارت وزات جنگ ارتباط تلفنی بر قرار کرد

حال در پایان قرن بیستم , در می یابیم که چگونه این رشته ها سیم زندگی انسانها را تحت الشعاع خود قرار داده و بشر را نیازمند خود ننموده است

اکنون با پیشرفت تکنولوژی مخابراتی , در ظرف کمتر از چند ثانیه , امکان بر قراری تماس تلفنی از یک نقطه به نقطه دیگر جهان پهناور به راحتی صورت می گیرد و اینان هم بازتاب افکار قدرتمند بشر است در کشف ناشناخته ها

3- نوع محصول تولیدی و خدماتی

سرویسهای شماره گیری شخصی و شماره گیری سراسری این سرویس ها به افراد یا مشترکینی که پایگاه های کاری مختلفی دارند امکان بر قراری مکامله در تمامی موقعیت ها با یک شماره استاندارد و مستقل از شبکه فراهم می سازد

شماره گیری انبوه این سرویس به مکامله کنندگان اجازه می دهد در انتخاب عمومی , مسابقات رادیویی و تلویزیونی و مواردی مشابه شرکت کنند . این سرویس در روزنامه ها و با تلویزیون اعلام می شود . افراد با گرفتن شماره سرویس و یک کد رای خود را در مورد موضوع اعلام می کنند

بخشی که بنده در اداره مخابرات استان در آن مشغول فعالیت بوده ام بخش حسابداری  و قسمت حقوق دستمزد است البته اکثر پرداختها و فیشها به صورت کامپیوتری انجام می شد اما به طور کلی کارکنان اداره یکسری حقوق و مزایا دارند و همچنین یکسری کسورات که از جمله اینها با هم و ما با التفاوت آنها دریافتی یک کارمند به دست می آید که ما به تفکیک و جزء به جز این مزایا و کسورات در اداره مخابرات می پردازیم

تعریف حسابداری

حسابداری را می توان فرایند شناسایی , اندازه گیری , طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی تعریف کرد

بنابراین حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی , اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم گیرندگان طرح ریزی شده است . از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی , اقتصادی و اجتماعی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تامین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد به بیان دیگر نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید تغییر در بنیانهای حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می سازد

دایره حسابداری حقوق و دستمزد ( بخشی مرتبط به کارآموز )

به طور کلی وظیفه این دایره تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است . همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت داشته است وطیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار , دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد . مدارک هر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می شود

 اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد , باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین مربوط ( کار و بیمه های اجتماعی – مالیات و 😉 اطلاع کافی داشت . برخی اطلاعات مربوط به دستمزد , شامل : مدت کارکرد , حقوق پایه , اضافه کاری  حق نوبت کاری , مرخصی استحقاقی , پاداش , کارآموزی , اوقات تلف شده , طرحهای تشویقی , حق بیمه های تامین اجتماعی , سهم کارفرما , بیمه عمر , بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می شود

1-2-4 حقوق پایه

حقوقی است که به رعایت قانون کار ( برای کارگران رسمی ) و یا به وسیله عقد قرار دادی که مغایر قانون کار نباشد ( برای کارگران قرار دادی ) برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی , روزانه , هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود

در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون توجه به ساعات کارکرد (پارچه کاری ) محاسبه و پرداخت شود , اصطلاحا آن را کارمزد گویند

توجه دستمزد روزانه کارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار کمتر است

2-2-4 ساعات کار عادی

مطابق ماده 51 قانون کار [1]ساعت کار عادی , مدت زمانی است که کارگر , نیرو و یا دقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات عادی کار گران در شبانه روز , نباید از 8 ساعت تجاوز نماید

به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون کار , کار فرمایان با توافق کارگران , نماینده یا نمایندگان قانونی آنان , می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط ان که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند

3-2-4 ساعات کار اضافی (اضافه کاری)

مطابق قانون کار , اضافه کاری باید تابع شرایط زیر باشد

الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

پ – ساعت کار اضافی نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید , مگر در موارد خاص با توافق طرفین

ت – روز جمعه , روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد . کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار کنند , در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد

مطابق قانون کار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 , کار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد کار شب محسوب می شود

اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود , کار مختلط محسوب می گردد که مطابق قانون به آن قسمت از کار که در شب انجام می شود 35% مزد , اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد . مشروط بر این که کارگر نوبت کار نباشد . به موجب ماده 61 قانون کار , ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آورد انجام      می دهند , ممنوع است

به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگران پرداخت می شود , فوق العاده اضافه کاری می گویند

مثال : در صورتی که نرخ دستمزد عادی یک کارگز 700 ریال در ساعت باشد , برای یک ساعت اضافه کاری به او مبلغ 280 ریال علاوه بر دستمزد عادی پرداخت می شود

                             فوق العاده اضافه کاری 280 = 40% *

                             دستمزد یک ساعت اضافه کاری 980 = 280 +

مبلغ فوق العاده اضافه کاری , با توجه به دلیل انجام آن به یکی از این حسابها , بدهکار می گردد

الف- به حساب کالای در جریان ساخت

ب – به حساب سربار ساخت

ج – به حساب سربار اداری تشکیلاتی و یا حساب سربار توزیع و فروش

چنانچه اضافه کاری به علت اضافه تولید انجام شود , فوق العاده آن به حساب سربار کارخانه , بدهکار می گردد تا از طریق این حساب به تمام محصولات تولید شده اعم از این که در ساعات عادی و یا ساعات اضافه کاری ساخته شده باشند به طور یکنواخت سرشکن گردد

برای ثبت هزینه دستمزد و فوق العاده اضافه کاری , به ازای جمع دستمزد ساعات کار عادی و دستمزد عادی ساعات اضافه کاری , حساب کنترل کالای در جریان ساخت و به ازای فوق العاده اضافه کاری , حساب کنترل سربار ساخت , بدهکار می گردند . در مقابل , به ازای جمع دستمزد و فوق العاده اضافه کاری حساب کنترل حقوق و دستمزد , بستانکار می شود

4-2-4 نوبت کاری

در بسیاری از واحدهای تولیدی , به دلایل مختلف , کارگران به صورت نوبتی کار می کنند . مطابق ماده 55 قانون کار , کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود

به کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند , اگر نوبت کارش در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانچه نوبت کار او در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت خواهد شد

ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعات در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید . لیکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر شود . برای ثبت هزینه دستمزد و فوق العاده نوبت کاری , به ازای دستمزد عادی ساعات نوبت کاری , حساب کنترل کالای در جریان ساخت و به ازای فوق العاده نوبت کاری , حساب کنترل سربار ساخت , بدهکار می گردند . در مقابل به ازای جمع دستمزد و فوق العاده نوبت کاری , حساب کنترل حقوق و دستمزد, بستانکار می شود

1- قانون کار مصوب

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید